Τηλεφωνικός Κατάλογος (Τελευταία ενημέρωση 22/1/2012)

ΤΜΗΜΑ-ΤΟΜΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
Τηλεφωνικό Κέντρο
2105276700
Πρόεδρος Δ.Σ.
2105276990
Γραμματέας Δ.Σ.
2103238195
Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δ.Σ.
2105276711
2105276719
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
2105276714
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής – Προϊστάμενος
2105276930
Δ/ντης Διοικητικού – Οικονομικού
2105276780
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού – Προϊστάμενος
2105276790
Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού
2105276792
2105202761
2105276793
2105276794
Τμήμα Οικονομική Διαχείρισης – Προϊστάμενος
2105276941
Τμήμα Οικονομική Διαχείρισης
2105276941
2105247021
Τμήμα Προμηθ. Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας – Προϊστάμενος
2105276771
2105276779
Τμήμα Προμηθ. Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας
2105276772
Αλληλογραφία – Πρωτόκολλο
2105276971
2105276973
Δ/ντης Ασφάλισης Παροχών
2105276720
Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων – Προϊστάμενος
2105276761
Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων
2105276764
Α΄ Τμήμα Παροχών – Προϊσταμένη
2105276850
Παροχές Τ.Π.Α.Σ. (πρώην Τ.Α.Α.Σ.)
2105276861
2105276863
2105276862
2105276863
Παροχές Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π.)
2105276851
2105276849
2105276852
2105276853
Β΄ Τμήμα Παροχών – Προϊστάμενος
2105276760
Παροχές Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (πρώην Ε.Τ.Ε.Χ.)

2105276832

2105276833

2105276839

2105276842

2105276843

2105276844
Παροχές Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. (πρώην Τ.Α.Υ.Α.Π.)
2105276812
2105276819
2105276813
2105276814
Γ΄ Τμήμα Παροχών – Προϊστάμενος
2105276871
Παροχές Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)

2105276871

2105276872

2105276873
Παροχές Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (πρώην Τ.Α.Υ.Π.Σ.)
2105276881
2105276882
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας – Προϊστάμενος
2105276890
Εκκαθαριστές Δαπανών
2105276913
2105276899
2105276914
Ταμείο Παροχών Υγείας
2105276910
Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων Πειραιά
2104124724
Γραφείο Ελέγχου Βιβλιαρίων Αθήνας (Κ.Ι.Α.)
2103482419
Παράρτημα Κλάδου Υγείας Πάτρας
2610621480
Παράρτημα Κλάδου Υγείας Κέρκυρας
2661043933
Τμήμα Λογιστηρίου – Προϊστάμενος
2105276950
Λογιστήριο Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (πρώην Ε.Τ.Ε.Χ.)
2105276953
Λογιστήριο Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. (πρώην Τ.Α.Υ.Α.Π.)
2105276951
Λογιστήριο Τ.Π.Α.Σ. (πρώην Τ.Α.Α.Σ.)
2105276956
Λογιστήριο Τ.Π.Υ.Α.Π. (πρώην Ε.Τ.Υ.Α.Π.)
2105276952
Λογιστήριο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (πρώην Τ.Α.Υ.Π.Σ.)
2105276963
Λογιστήριο Τ.Π.Υ.Π.Σ. (πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.)
2105276964
Λογιστήριο Κλάδου Υγείας
2105276892
2105276893
Αυτοτελές Γραφείο Ενσήμου – Προϊστάμενος
2105276900
2103310991
Ελεγκτής Ιατρός
2105276972
Φρουρά Κτιρίου
2105276954