Με απόφαση του Υ.Ε.Θ.Α. που δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ.- τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. ορίστηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για την προσεχή διετία . Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετέχουν στο Δ.Σ. ο υποστράτηγος (ΥΙ) ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ Ιωάννης και από πλευράς αποστράτων ο Υποστράτηγος ε.α. ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος .

Ο Σύνδεσμός μας, σας ενημερώνει για τη δομή και αποστολή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΝΙΜΤΣ διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:

 • Τον εκάστοτε Πρόεδρο ΔΣ/ΜΤΣ, ως Πρόεδρο
 • Τον εκάστοτε ΒΥ/ΓΕΣ, ως Αντιπρόεδρο
 • Το Διευθυντή Υγειονομικού Σώματος Στρατού
 • Έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξκό Δικαστικού, ε.ε.
 • Έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξκό – Ιατρό της ΕΛΑΣ, ε.ε.
 • Έναν ανώτατο ή ανώτερο Αξκό της ΕΛΑΣ, ε.α.
 • Έναν Εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ.
 • Έναν Εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Α.
 • Έναν Εκπρόσωπο ιατρών του Κλάδου ΕΣΥ ΝΙΜΤΣ
 • Έναν Εκπρόσωπο λοιπών εργαζομένων του ΝΙΜΤΣ, ως Μέλη
 • Το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ως Εισηγητή μετά ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις, επιμελείται, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και αποφασίζει σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν τους πόρους του Νοσοκομείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο Γενικό Διευθυντή του Νοσοκομείου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής ορίζεται ανώτερος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός Υγειονομικού.
Από τις 31/5/2013 χρέη Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο Υπτγος (ΥΙ)
Αγγελάκας Ιωάννης
.
Το Ίδρυμα διευθύνεται στην καθημερινή λειτουργία του από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος συνεπικουρείται από τον Υποδιευθυντή σε ζητήματα διοικητικής φύσης και από το Διευθυντή Οικονομικών σε ζητήματα οικονομικής φύσης. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως σε κάθε σχέση που τυχόν έχει το Ίδρυμα με τις Δικαστικές, Διοικητικές ή άλλες αρχές.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Υποδιευθυντής του Νοσοκομείου ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός Υγειονομικού, ο οποίος αντικαθιστά το Γενικό Διευθυντή κατά την απουσία του.
Αρμοδιότητα του Υποδιευθυντή είναι να συνεπικουρεί στο έργο του Γενικού Διευθυντή, ως άμεσος βοηθός του, φροντίζοντας για την ακριβή εκτέλεση των διαταγών του και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Ιδρύματος.
Από τις 01/06/2010 χρέη Υποδιευθυντή έχει αναλάβει ο Ταξίαρχος (ΥΙ) Βασματζίδης Παντελής.

ΔΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός του Οικονομικού.
Αρμοδιότητα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών είναι να διαχειρίζεται τα οικονομικής φύσης ζητήματα του Ιδρύματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Α. Ν. 1137/1946, όπως αυτό συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, στην αποστολή του ΝΙΜΤΣ περιλαμβάνονται:

1. Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης, εργαστηριακών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων, στους μετόχους και μερισματούχους του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), τους  Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές του Στρατού Ξηράς και της ΕΛΑΣ, και στο απόστρατο στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τα μέλη των οικογενειών αυτών και τις ορφανικές οικογένειες αυτών.

2. H ειδίκευση, συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ιατρικής, των βιολογικών επιστημών και της υγείας γενικότερα.

4. Η εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης της περίθαλψης με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.

Στο Νοσοκομείο μπορούν επίσης να νοσηλευθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση το πολιτικό προσωπικό του Μ.Τ.Σ. και του ΝΙΜΤΣ, καθώς και οι οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (ΑΝ 1137/1946) το ΝΙΜΤΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω του ΓΕΣ. Το ΝΙΜΤΣ είναι Γενικό Νοσοκομείο και διαθέτει όλες τις Ιατρικές ειδικότητες, αναπτύσσει περί τις 400 κλίνες, κάθε χρόνο νοσηλεύονται περί τις 15.000 ασθενείς και εξετάζονται στα Εξωτερικά του Ιατρεία περί τις 80.000 ασθενείς.

Την 4-6-2013 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. η αλλαγή Διοικήσεως του από τον Υποστράτηγο (ΥΙ) ε.α. ΤΕΓΟ Κωνσταντίνο στον Υποστράτηγο (ΥΙ ) ε.α. ΑΓΓΕΛΑΚΑ Ιωάννη . Ο κ. ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ υπηρετεί επι σειράν ετών ως Αγγειοχειρουργός στην Κλινική Αγγείων – Καρδιάς του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ..
Στην τελετή παρέστησαν οι δύο υφυπουργοί του Υ.Ε.Θ.Α. κ.κ. ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος και ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Παναγιώτης .