ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Το Καταστατικό του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/1984 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1132/1994 ομοία του ιδίου Πρωτοδικείου, τροποποιείται αναπροσαρμόζεται και αναμορφώνεται ως ακολούθως:

                                                                                                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

1.- Ιδρύεται Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 281/1914 «Περί Σωματείων» και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

2.- Η επωνυμία του Συνδέσμου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ».

      Το έμβλημα του Συνδέσμου είναι αυτό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, με την προσθήκη της επωνυμίας του Συνδέσμου .

3.- Έδρα του Συνδέσμου αυτού είναι η πόλη των Αθηνών .

 Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

1.-Σκοπός του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών είναι η δημιουργία σχέσεων και η έκφραση της κοινής επιθυμίας των μελών του για κοινωνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές κ.λ.π. δραστηριότητες, καθώς και η προβολή και  διεκδίκηση των οικονομικών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών και λοιπών  προβλημάτων που έχουν σχέση με την  ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των μελών του κ.λ.π. .

Η αντιμετώπιση  των ανωτέρω θεμάτων , θα επιδιώκεται με εκδηλώσεις και παραστάσεις του Συνδέσμου, προς τους αρμόδιου φορείς  , καθώς και με προτάσεις του προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας.

Ειδικότερα στο σκοπό του Συνδέσμου περιλαμβάνονται:

1) Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την βελτίωση της οικονομικής καταστάσεως, της κοινωνικής θέσεως και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως των μελών του.

2) Η προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του στα Ταμεία Ασφάλισης.

3) Η καλλιέργεια πνεύματος φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και συναδελφικής αγάπης και κατανοήσεως μεταξύ των μελών του και των οικογενειών τους .

4) Η διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη του.

5) Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αντιστοίχων οργανώσεων των εν ενεργεία συναδέλφων τους,  η συμπαράσταση με κάθε νόμιμο τρόπο στην καλύτερη εκτέλεση της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και η ηθική ενίσχυσή των εν ενεργεία στην αντιμετώπιση αδικιών κ.λ.π. .

6) Η ανάπτυξη σχέσεων με της αντίστοιχες οργανώσεις των Ενόπλων για την επιδίωξη κοινών σκοπών και στόχων.

7) Η ενεργός παρέμβαση στα κοινωνικά προβλήματα ,δια της συμμετοχής σε αντίστοιχες οργανώσεις και η ενίσχυση κάθε προσπάθειας κοινωνικού χαρακτήρα.

8) Η συνεργασία με της λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

9) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την διατήρηση και προβολή των δραστηριοτήτων και της ιστορίας των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και η διατήρηση της συνέχειας με την Ελληνική Αστυνομία και του αστυνομικού θεσμού γενικότερα.

10) Η οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στη μνήμη των πεσόντων των Σωμάτων Ασφαλείας , κατά την εκτέλεση της αποστολής της.

11)  Η έκδοση εντύπων για την ενημέρωση και ψυχαγωγία των μελών .

12)Η αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά της συνταξιούχους των Σωμάτων Ασφαλείας.

 Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα επιδιώκεται με κάθε νόμιμο τρόπο και με την ενεργό συμπαράσταση όλων των μελών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 

Άρθρο 3ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Μέλη του Συνδέσμου γίνονται οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας που διαμένουν στην περιφέρεια των Αθηνών, ανεξάρτητα από το Σώμα προελεύσεως, τον βαθμό αποστρατείας, το φύλλο κ.λ.π. . Επίσης μέλη μπορούν να γίνουν και απόστρατοι του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού  Σώματος, καθώς και συνταξιούχοι της Αγροφυλακής, εφόσον αποδέχονται της όρους του παρόντος Καταστατικού.

Η αποδοχή του μέλους, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και την καταβολή του δικαιώματος της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

Δεν γίνονται μέλη απόστρατοι που που αποβλήθηκαν από το Σώμα που υπηρετούσαν για σοβαρά παραπτώματα.

 

Άρθρο 4ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1) Κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει από τον Σύνδεσμο οποτεδήποτε το αποφασίσει, με απλή αίτησή του. Υποχρεούται της στην καταβολή της συνδρομής του τρέχοντος έτους. Η διαγραφή πραγματοποιείται στο τέλος του οικονομικού έτους.

2) Με απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από τον Σύνδεσμο κάθε μέλος του, το οποίο:

α. Καθυστερεί αδικαιολογήτως , την καταβολή των συνδρομών του για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών και παρά τις προσκλήσεις προς εκπλήρωση της υποχρέωσής του της.

Το ίδιο ισχύει και για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση κάθε οικονομικής υποχρεώσεως που έχει επιβληθεί από την Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ. .

β. Παραβιάζει τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκ προθέσεως  και αποδεδειγμένως ενεργεί εναντίον του σκοπού και του έργου ή των συμφερόντων του Συνδέσμου και γενικότερα συντελεί στην μείωση του κύρους αυτού.

γ. Άν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που προκαλεί το κοινό αίσθημα . Αποκατάσταση μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από τη Γενική Συνέλευση , προσκομίζοντας και τα ανάλογα στοιχεία .Η Γ.Σ. αποφαίνεται αμετάκλητα .

 Άρθρο 5ο

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Α.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Κάθε μέλος υποχρεούται:

1) Να καταβάλει τακτικώς και μέσα της προβλεπόμενες προθεσμίες τις εισφορές και της πάσης φύσεως οικονομικές συνδρομές που προβλέπονται από το Καταστατικό ή αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ..

Το ύψος , ο  τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

2) Να συμμορφώνεται της τις διατάξεις του Καταστατικού και της αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην ενεργεί πράξεις που αντιβαίνουν στους σκοπούς και αντιστρατεύονται τα συμφέροντα του Συνδέσμου.

Β.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Τα μέλη δικαιούνται:

1) Να συμμετέχουν αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες και να προτείνουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που αφορούν το σύνολο των μελών, ορισμένες κατηγορίες ή ακόμα και μεμονωμένα μέλη, εφόσον αυτά εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συνδέσμου.

2) Να θέτουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς και για την εκλογή τους ως αντιπροσώπων του Συνδέσμου στα Πανελλήνια Συνέδρια της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 6ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Η συμμετοχή του Συνδέσμου στην  Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ή σε άλλες Ενώσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Συνδέσμου και δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του Καταστατικού, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του.

Ο Σύνδεσμος μετά την προσχώρηση στην Ομοσπονδία, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού της και να συμμετέχει στα Πανελλήνια Συνέδρια και τις λοιπές εκδηλώσεις ως ισότιμο μέλος, ανταποκρινόμενο στις οικονομικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται από το Πανελλήνιο Συνέδριο, για την λειτουργία της Ομοσπονδίας.

Η εκπροσώπηση του Συνδέσμου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία γίνεται από αντιπροσώπους του Συνδέσμου οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση η από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Άρθρο 7ο

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ – ΔΩΡΗΤΕΣ

1) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Συνδέσμου δύνανται να ανακηρυχθούν Επίτιμα Μέλη και ιδιώτες, οι οποίοι επιδεικνύουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμπαράσταση στο Σύνδεσμο για την επιτέλεση της αποστολής του. Τα επίτιμα αυτά μέλη δεν μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. ή του Δ.Σ.

2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και μετά από πρόταση του Δ.Σ., ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη του Συνδέσμου διατελέσαντα μέλη του Δ.Σ. ή μέλη του Συνδέσμου, τα οποία κατά το διάστημα της θητείας τους επέδειξαν εξαιρετική ικανότητα, ενδιαφέρον και δραστηριότητα για την ανάπτυξη του Συνδέσμου και την επιτυχία των σκοπών του. Τα μέλη αυτά  ανακηρύσσονται επίτιμα του αξιώματος το οποίο κατείχαν στο Δ.Σ. Τα επίτιμα  μέλη δύνανται τα παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και να εκφράζουν την γνώμη τους επί των διαφόρων θεμάτων, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

3) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ανακηρυχθεί κάποιος Δωρητής ή Ευεργέτης, αν αυτός προσέφερε για τους σκοπούς του Συνδέσμου νομίμως, δωρεές σε χρήμα ή άλλα αντικείμενα σε βαθμό ώστε να δικαιολογείται η τοιαύτη αναγνώριση.

-Τα ονόματα των δωρητών αναγράφονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται στο Γραφείο του Συνδέσμου.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Άρθρο 8ο

 

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

1. Τακτικοί πόροι είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, το δικαίωμα εγγραφής μέλους και τα έσοδα από την περιουσία του Συνδέσμου.

Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Έκτακτοι πόροι είναι οι προαιρετικές εισφορές των μελών, οι έκτακτες εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων υπέρ των σκοπών του Συνδέσμου, τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, οι κρατικές επιχορηγήσεις ή επιχορηγήσεις από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και γενικά  κάθε άλλο έσοδο.

Κληροδοσίες ή δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές γίνονται αποδεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

 Άρθρο 9ο

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα όργανα διοικήσεως του Συνδέσμου είναι:

1.- Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.- Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών του δημοσίου από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Όλα τα έγγραφα του Συνδέσμου, πλην των γενικών προσκλήσεων και ανακοινώσεων, πρέπει να φέρουν τις ιδιόχειρες υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. ή των νομίμων αναπληρωτών τους.

Άρθρο 10ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΕΚΛΟΓΗ – ΜΕΛΗ

1.- Ο Σύνδεσμος διοικείται από 11μελές  Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, μετά από καθολική μυστική ψηφοφορία.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν:

α.- Ο Πρόεδρος

β.- Ο Αντιπρόεδρος

γ.- Ο Γενικός Γραμματέας

δ.- Ο Ειδικός Γραμματέας

ε.- Ο Ταμίας

στ.- Ο Βοηθός ταμία

ζ.- Τα υπόλοιπα 5 μέλη.

2.- Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση . Όταν ο υποψήφιος Πρόεδρος είναι ένας για την εκλογή του απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ήτοι το ήμισυ + 1 .Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα και για μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε.. Στην περίπτωση αυτή η εκλογή τους γίνεται όπως και των λοιπών μελών .

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων τακτικών μελών του Συνδέσμου, κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα τρία επόμενα μέλη εκ των υποψηφίων, εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύνδεσμο, για το τρέχον έτος.

3.- Στην περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών, η σειρά καθορίζεται αλφαβητικώς, με βάσει το επώνυμο των ισοψηφησάντων. Αν ισοψηφήσουν οι δύο τελευταίοι γίνεται κλήρωση της θέσεως.

4.- Αν κάποιο μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκπέσει του αξιώματός του ή εκλείψει, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Η αναπλήρωση ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.

5.- Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ., θεωρείται τιμητικό αξίωμα και δεν αμείβεται. Εν τούτοις τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται τα έξοδα  τα οποία προκύπτουν κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.

6.- Οποιαδήποτε άλλη σχέση επί οικονομικής βάσεως, μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και του Συνδέσμου, απαγορεύεται.

 Άρθρο 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Ο εκλεγείς από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος  καλεί εντός 8 ημερών από της εκλογής του , τα νεοεκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα . Με μυστική ψηφοφορία των μελών εκλέγονται:

Ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Βοηθός Ταμία του Συνδέσμου.

-Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ανατίθενται διάφορες αρμοδιότητες και έργα. Κατόπιν συνεννοήσεως και ανάλογα με τις επιθυμίες, τις δυνατότητες και τις γνώσεις αυτών.

Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα. Η παράδοση και παραλαβή από το απερχόμενο Δ.Σ. των υλικών κ.λ.π. γίνεται μεταξύ των αρμοδίων σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.

Άρθρο 12ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΑΡΤΙΑ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, σε ορισμένη ημέρα και ώρα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο οποίος ορίζει και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν.

Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται του Δ.Σ. , όταν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσουν πέντε τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα.

 Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από της λήψεως της αιτήσεως. Στην συνεδρίαση αυτή υποχρεούνται να παρίστανται οι αιτούντες, άλλως η συζήτηση ματαιούται.

Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί την σύγκληση του Δ.Σ., τούτο συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο.

Το Δ.Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, η δε ψηφοφορία γίνεται φανερά.

Επί προσωπικών θεμάτων κατά μελών του Δ.Σ. η ψηφοφορία είναι μυστική και για την λήψη αποφάσεως απαιτείται η πλειοψηφία εκ του συνόλου των μελών του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις στις οποίες κλήθηκε κανονικά, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Επίσης έκπτωτο κηρύσσεται το μέλος του Δ.Σ., κατά τα ανωτέρω, εάν απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο επί εξάμηνο.

Η έκπτωση ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο του Προέδρου.

Η θέση του εκπεσόντος καταλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ., το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα σε κάθε συνεδρίαση μέλη.

Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 13ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ   ΚΑΙ   ΕΥΘΥΝΕΣ

1.- Γενικές Αρμοδιότητες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τον Σύνδεσμο, διαχειρίζεται τις υποθέσεις του και την περιουσία του και ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

2.- Ειδικές αρμοδιότητες:

Ειδικότερα το Δ.Σ.:

α) Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., τον οικονομικό απολογισμό του έτους, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό δράσεως του επομένου έτους, τα οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση.

β) Αποφασίζει τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνει αναγκαίο και πρόσφορο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

γ) Αποφασίζει για την πρόσληψη με αμοιβή προσωπικού για τις ανάγκες της Γραμματείας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο και η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου το επιτρέπει.

δ) Καταρτίζει επιτροπές και αναθέτει στα μέλη του Δ.Σ. διάφορες αρμοδιότητες επί συγκεκριμένων θεμάτων.

ε) Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

στ)  Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα η οποία δεν ανήκει αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση

3.- Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που ελήφθησαν απόντων αυτών ή που διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδριάσεως.

 

Άρθρο 14ο

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνες:

Ι.- Ο Πρόεδρος:

α) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, παρουσιάζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

β) Επιμελείται για την εκτέλεση των Αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.

γ) Εκπροσωπεί το Δ.Σ. ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και των εξουσιοδοτήσεων της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Υπογράφει τα έγγραφα  και τις γνωστοποιήσεις της Ομοσπονδίας μετά του Γενικού Γραμματέα.

ε) Επιβλέπει την οικονομική διαχείριση και συνυπογράφει με τον Ταμία τις εντολές για την είσπραξη ή την πληρωμή χρηματικών ποσών.

στ) Εκθέτει τον Απολογισμό της δράσης του Δ.Σ. ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

-Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

ΙΙ.- Ο Αντιπρόεδρος:

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει  στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο κατά την απουσία του. Υποβοηθάει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και αναλαμβάνει διάφορες αποστολές και έργα, που καθορίζει ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ.

ΙΙΙ.- Ο Γενικός Γραμματέας:

Ο Γενικός Γραμματέας  έχει την ευθύνη της Γραμματείας του Συνδέσμου. Τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο, τα Μητρώα των μελών και γενικά όλα τα Βιβλία του Συνδέσμου, εκτός από τα Λογιστικά και τα Ταμειακά. Φυλάσσει την σφραγίδα του Συνδέσμου. Συντάσσει όλα τα έγραφα και  τα συνυπογράφει μετά του Προέδρου. Συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προς τον Ταμία. Τηρεί τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ. Σ. τα οποία καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Τηρεί το βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και μεριμνά για την χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων.

-Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος τον συνεπικουρεί στο έργο του.

ΙV.-  Ο Ταμίας:

Ο Ταμίας φροντίζει για τα οικονομικά θέματα του Συνδέσμου και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ανωμαλία στο Ταμείο. Ειδικότερα ο Ταμίας:

α) Ενεργεί τις πάσης φύσεως εισπράξεις για λογαριασμό του Συνδέσμου, βάσει διπλοτύπων αποδείξεων, οι οποίες φέρουν την σφραγίδα του Συνδέσμου και την υπογραφή του ιδίου.

β) Ενεργεί τις πληρωμές, βάσει ενταλμάτων πληρωμής υπογεγραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

γ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου και τα χρήματα. Όταν το ποσό υπερβαίνει τα εκατό (100) Ευρώ, υποχρεούται να το καταθέτει σε λογαριασμό του Συνδέσμου σε Τράπεζα που έχει ορίσει το Δ.Σ. Η ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του Συνδέσμου γίνεται από τον Ταμία, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.

δ) Ενημερώνει κάθε τρίμηνο το Δ.Σ. για τα οικονομικά του Συνδέσμου.

ε) Επιμελείται της συντάξεως του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού.

στ) Τηρεί όλα τα αναγκαία για τον Σύνδεσμο Βιβλία Ταμείου.

ζ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Δ.Σ. σχετικά με τα οικονομικά του Συνδέσμου.

-Ο Ταμίας υποβοηθείται στο έργο του από τον Βοηθό Ταμία, ο όποιος τον αναπληρώνει απόντα ή κωλυόμενο.

 Άρθρο 15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από την Γενική Συνέλευση, κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία της Ε.Ε. είναι η ίδια με εκείνη του Δ.Σ.

Η εκλογή των μελών της Ε.Ε. γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των υποψηφίων για το αξίωμα αυτό και εφαρμόζονται όλα όσα ισχύουν και για την εκλογή του Δ.Σ..

Αρμοδιότητες της Ε. Ε:

Η Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου. Για τον σκοπό αυτό ενεργεί οικονομικούς ελέγχους, τακτικώς μεν στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

Για κάθε διαχειριστικό έλεγχο που ενεργεί η Ε.Ε. συντάσσει σχετική έκθεση η οποία καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο.

Η ετήσια έκθεση της Ε.Ε. υποβάλλεται στην Γ. Σ. του Συνδέσμου μαζί με τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του Δ.Σ.

Προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά της η Ε. Ε., το Δ.Σ. του Συνδέσμου καθώς και τα όργανα αυτού υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της όλα τα στοιχεία της διαχειρίσεως και της οικονομικής καταστάσεως του Συνδέσμου, τα Πρακτικά συνεδριάσεως της Γ. Σ. και του Δ.Σ., την αλληλογραφία και το αρχείο.

 Άρθρο 16ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεως, με δικαίωμα επί παντός θέματος που αφορά τον Σύνδεσμο και δεσμεύει με τις αποφάσεις της και εκείνα τα μέλη που διαφωνούν με αυτές ή είναι απόντα από την Γ. Σ.

2.- Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου συγκαλείται από το Δ. Σ., τακτικώς μεν μία φορά τον χρόνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους, εκτάκτως δε όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ. Σ. ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δεκαπέντε μέλη. Στην δεύτερη περίπτωση στην αίτηση συγκλήσεως της Γ. Σ. πρέπει να αναγράφονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. εντός εικοσαημέρου από της λήψεως της αιτήσεως. Στην ούτω συγκαλουμένη Γ.Σ. τα αιτούντα μέλη οφείλουν να παραστούν για να υποστηρίξουν την αίτησή τους. Αν δεν παραστούν η Γ.Σ. αποφασίζει περί της συνεχίσεως της συνεδριάσεως ή διακοπής αυτής.

3.- Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου, η οποία κοινοποιείται προς αυτά 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως. Στην Ανακοίνωση-Πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και η διεύθυνση όπου θα πραγματοποιηθεί η Γ.Σ., η ημερομηνία και η ώρα ενάρξεως της συνεδριάσεως και τα προς συζήτηση θέματα. Η ανακοίνωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

4.- Η συνεδρίαση διεξάγεται την ημέρα που έχει ορισθεί. Αν όμως ο χρόνος δεν επαρκεί για την εξέταση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι εργασίες μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να επαναληφθούν και την επομένη ημέρα και σε ορισμένη ώρα.

 Άρθρο 17ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

1.- Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το ήμισυ των εγγεγραμμένων  μελών. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία η Συνέλευση αναβάλλεται για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και με τα αυτά θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Την δεύτερη αυτή συνεδρίαση  η Συνέλευση πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών, θεωρούμενης ότι ευρίσκεται σε απαρτία. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται νέα πρόσκληση των μελών.

-Η διαπιστωθείσα απαρτία θεωρείται υφισταμένη μέχρι το τέλος των εργασιών.

2.- Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφισάντων μελών.

Άρθρο 18ο

 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1.- Στη γενική Συνέλευση προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις ο εκλεγμένος Πρόεδρος του Συνδέσμου, εκτός εάν η Γ. Σ. μετά από πρόταση μέλους αποφασίσει την εκλογή ως Προέδρου άλλου μέλους.

2.- Ο Πρόεδρος ευθύς ως διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

3.- Τα Πρακτικά της Γ.Σ. τηρούνται από τον Γ.Γ. του Συνδέσμου και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τον Γ.Γ. και είναι στη διάθεση κάθε μέλους.

4.- Η ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεων στη Γ.Σ. είναι φανερή και διεξάγεται δι ανατάσεως της χειρός.

-Η ψηφοφορία είναι μυστική, όταν αφορά αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ. και την Ε.Ε., την έγκριση του Ισολογισμού και την λογοδοσία επί προσωπικών θεμάτων.

 

Άρθρο 19ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως είναι οι εξής:

1.- Ασκεί έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και έχει το δικαίωμα να κηρύσσει έκπτωτα τα Συμβούλια αυτά ή  μέλη τους.

2.- Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του προηγουμένου έτους και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. από πάσης ευθύνης.

3.- Εγκρίνει τις προτάσεις του Δ. Σ. για την επιβολή εκτάκτου εισφοράς, καθώς και για την αγορά ή ενοικίαση ακινήτου για τις ανάγκες του Συνδέσμου.

4.- Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου.

5.- Αποφασίζει για την συμμετοχή του συνδέσμου σε Ομοσπονδίες και Ενώσεις, καθώς και για την αποχώρηση του από αυτές, εφόσον κριθεί ότι δεν αντιπροσωπεύονται τα συμφέροντα των μελών του.

6.- Αποφασίζει για την διάλυση του Συνδέσμου. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών του Συνδέσμου.

7.- Εκλέγει τα μέλη του Δ. Σ. και  της Ε. Ε. δια μυστικής πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 10  και 15 Του Καταστατικού.

8.-Αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο ήθελε τεθεί ενώπιόν της και αφορά στην λειτουργία, τα όργανα, τον σκοπό και τα μέλη του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 20ο

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση:

1.- Εκτίθενται τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.

2.- Γίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός του προηγουμένου έτους, ήτοι από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου και κατατίθεται ο Ισολογισμός.

3.- Αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. η Έκθεση του διενεργηθέντος διαχειριστικού ελέγχου του έτους.

-Επί των θεμάτων αυτών ο Πρόεδρος δίδει τον λόγο σε όσα μέλη δηλώσουν ότι επιθυμούν να ομιλήσουν και να εκφέρουν την γνώμη τους.

– Όταν τελειώσουν οι τοποθετήσεις και η κριτική διεξάγεται ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των θεμάτων αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα   18  και   19  του Καταστατικού.

4.- Συζητούνται κατά σειρά εγγραφής όλα τα λοιπά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Προηγείται εισήγηση από τους προτείνοντες τα θέματα και στη συνέχεια διεξάγεται συζήτηση.

– Τέλος, όπου προβλέπεται, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία κατά τα ανωτέρω.

5.- Ενεργούνται οι αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19   του Καταστατικού  για την ανάδειξη των οργάνων της διοικήσεως.

-Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφια για τα αξιώματα του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν σχετική δήλωση προς τον Σύνδεσμο, 10 ημέρες το αργότερο                  προ της διενεργείας των αρχαιρεσιών.

-Το Δ.Σ. του Συνδέσμου, πριν από τη Σύγκληση της Γ.Σ. επικυρώνει τις υποψηφιότητες και καταρτίζει το ψηφοδέλτιο, στο οποίο τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων καταχωρούνται κατ’ αλφαβητική σειρά.

-Πρώτα καταχωρούνται τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου , ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων για το  Δ.Σ. και τέλος τα ονόματα των υποψηφίων για την Ε. Ε.

-Αντίγραφο του ψηφοδελτίου αυτού αναρτάται στην θύρα του Γραφείου του Συνδέσμου.

-Αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφιοτήτων για κάποιο από τα όργανα της διοικήσεως, τότε το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας παρατείνεται μέχρι και την ημέρα των αρχαιρεσιών.

6.- Για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από την Γ.Σ. τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

-Η Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και παραλαμβάνει από τον Γ.Γ. του Δ.Σ. του Συνδέσμου, το υλικό της ψηφοφορίας.

-Διανέμει τα ψηφοδέλτια με τους φακέλους στα μέλη και κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, επιβλέπουσα για την τάξη και διασφαλίζουσα την μυστικότητα της ψηφοφορίας.

-Κάθε μέλος δικαιούται να θέσει μέχρι ένα σταυρό για την εκλογή του Προέδρου, μέχρι  (11) σταυρούς για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7.- Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη και προβαίνει στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, τα οποία μονογράφονται από τον Πρόεδρο.

-Ψηφοδέλτια τα οποία φέρουν περισσότερους από τους προβλεπόμενους σταυρούς ή παρουσιάζουν άλλες ανωμαλίες θεωρούνται άκυρα.

-Στη συνέχεια γίνεται η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως και καθορίζεται η σειρά επιτυχίας εκάστου.

-Επιτυχόντες κατά σειρά αριθμού σταυρών θεωρούνται ο Πρώτος για Πρόεδρος, οι δέκα (10) πρώτοι  για το Δ. Σ. και οι τρεις πρώτοι για την Ε. Ε. Από τους επόμενους και κατά σειρά ψήφων ορίζονται οι τρεις αναπληρωματικοί για το Δ. Σ. και οι δύο για την Ε. Ε.

-Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταχωρεί τα ονόματα των υποψηφίων κατά σειρά αριθμού σταυρών. Το Πρακτικό μαζί με τα ψηφοδέλτια παραδίδει στον Πρόεδρο της Συνελεύσεως, ο οποίος ανακοινώνει τα αποτελέσματα , τα πρακτικά και το λοιπό υλικό διεξαγωγής των αρχαιρεσιών ο Πρόεδρος τα παραδίδει στον Γενικό Γραμματέα του Δ. Σ. του Συνδέσμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

 

Άρθρο 21ο

  ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ο Σύνδεσμος τηρεί τα εξής βιβλία:

1.- Βιβλίο μητρώου των μελών

2.- Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων  της Γενικής Συνελεύσεως.

3,- Βιβλίο  Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.- Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5.- Βιβλίο Πρωτοκόλλου εγγράφων.

6.- Βιβλίο Ταμείου.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καθιερωθεί η τήρηση και άλλων βιβλίων που θεωρούνται χρήσιμα για την λειτουργία του Συνδέσμου.

 

                                                                    Άρθρο 22

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύνδεσμος τηρεί κυκλική σφραγίδα, η οποία στον εξωτερικό κύκλο φέρει τον τίτλο της Ομοσπονδίας ( ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Σ.Α.) στον εσωτερικό τον τίτλο του Συνδέσμου ( ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ) και στο κέντρο ανάγλυφο το έμβλημα της Ομοσπονδίας. Ήτοι  την Ελληνική σημαία, το ζυγό της δικαιοσύνης και κλάδο ελαίας.

 

                                                              Άρθρο 23

  ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ  ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ                    

 

Η Μεγαλομάρτυς και Ισαπόστολος Αγία Ειρήνη, Προστάτιδα της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας  είναι  η προστάτιδα και του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών ΑΘΗΝΩΝ και η επέτειός της τιμάται   την 5 Μαΐου , εκάστου έτους  .

Άρθρο 24

 

                                                             ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Η τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον κριθεί ότι  με αυτή βελτιώνεται η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα  του Συνδέσμου.

Για την τροποποίηση απαιτείται  πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών.

                                                                          Άρθρο  25

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η Διάλυση του Συνδέσμου μπορεί να επέλθει, στις περιπτώσεις των άρθρων 104 και 105 του Αστικού Κώδικα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Συνδέσμου. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών.

Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας  του, περιέρχεται στα τυχόν  λειτουργούντα ιδρύματα του Συνδέσμου ή στο ίδρυμα Παιδικών Κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Άρθρο 26

 

1. Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 26 άρθρα, εγκρίθηκε ομοφώνως, όπως αυτό τροποποιήθηκε, αναπροσαρμόσθηκε και αναμορφώθηκε, κατά την δημοσία συζήτηση   από την Γενική Συνέλευση  την20 Φεβρουαρίου 2005 .

2. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τις δέουσες  ενέργειες προς  έγκρισή του από το αρμόδιο δικαστήριο.

Η ισχύς του θα αρχίσει μετά την έγκριση της τροποποιήσεως από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών .

 

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2005

Για τη Γενική Συνέλευση

 

Ο Γραμματέας της Συνελεύσεως                                   Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως

Ιωάννης Κάππος                                                            Νικόλαος Κουτρουμπής

Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.                                        Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ   :        12589

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ :     61/1984

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ :  6499/2005