Αίτηση αναστολής Καταλογιστικής Πράξης          Υπόδειγμα 38                                                                                                   Ε Ν Ω Π Ι ΟΝ                                   ΤΟΥ Α΄ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ {(Αρθρ. 7 παρ.5 του Π.Δ.774/1980 (Α-189),…