Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αθηνών, ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984, με τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ »      

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΙΝΑΞ

Μελών της Προσωρινής διοικούσας επιτροπής δια την δικαστικήν αναγνώρισιν του Σωματείου υπό την επωνυμίαν ” ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ” , εκλεγέντων δια της από 14-11-1983 Ιδρυτικής πράξεως των ιδρυτικών του μελών.

 1.     Παναγιώτης Ηλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ταξίαρχος ε.α.
 2.     Γεώργιος Δημητρίου ΜΑΤΖΑΡΑΣ, Ταξίαρχος ε.α.
 3.     Μιλτιάδης Μιλτιάδου ΚΟΖΑΚΗΣ, Συνταγματάρχης ε.α.

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Εν Αθήναις την 14 Νοεμβρίου 1983, μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών  της Ελληνικής Χωροφυλακής εν αποστρατεία, απεφασίσθη η σύστασις Σωματείου υπό την επωνυμία ” ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ” με έδρα τας  Αθήνας και σκοπόν, την μεταξύ των μελών επικοινωνίαν, φιλίαν και προσωπική αλληλεγγύην, την ηθικήν συμπαράστασιν προς τους εν ενεργεία συναδέλφους και την διαφώτισιν του Ελληνικού Λαού ως προς το έργον και την αποστολήν του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής, ως πάντα ταύτα συγκεκριμένως και λεπτομερώς αναγράφονται εις το συνταγέν  Καταστατικόν του Σωματείου.

Εγκρίνεται το από 14 Νοεμβρίου 1983 Καταστατικόν του Σωματείου  αποτελούμενον εξ είκοσιν επτά (27) άρθρων το οποίον ανεγνώσθη εις επήκοον και συνεζητήθη, με ομόφωνον έγκρισιν, υπογεγραμμένων υπό των ιδρυτικών μελών του.

Ορίζεται τριμελής επιτροπή εκ των ιδρυτικών μελών, αποτελουμένη εκ των :

 1.  Παναγιώτου Ηλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Ταξίαρχου ε.α. κατοίκου  Αθηνών.
 2.  Γεωργίου Δημητρίου ΜΑΤΖΑΡΑ , Ταξίαρχου ε.α. κατοίκου  Αθηνών.
 3.  Μιλτιάδη Μιλτιάδου ΚΟΖΑΚΗ, Συνταγματάρχη  ε.α. κατοίκου  Αθηνών.

Ίνα ενεργήσουν δικαστικώς δια την αναγνώρισιν του Σωματείου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και ενεργήσουν περαιτέρω ό,τι  δει δια την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως, ενέργειαν  αρχαιρεσιών κ.λ.π. δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ως και πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής δια την ολοκλήρωσιν των διατυπώσεων, δια την αναγνώρισιν του Σωματείου.

Το παρόν αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 1.  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία, Ταξίαρχος ε.α.
 2.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Αλεξίου, Ταξίαρχος ε.α.
 3.  ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιος του Χρήστο, Συνταγματάρχης ε.α.
 4.  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος του Χαραλάμπους,Συνταγματάρχης ε.α.
 5.  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ Αριστομένης του Δημητρίου, Υποστράτηγος ε.α. 
 6.  ΚΑΤΣΙΚΗΣ Χρήστος του Σταύρου, Συνταγματάρχης ε.α.
 7.  ΚΟΖΑΚΗΣ Μιλτιάδης του Μιλτιάδου, Συνταγματάρχης ε.α.
 8.  ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ Παναγιώτης του Κων/νου, Υποστράτηγος ε.α.
 9.  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστομένης του Κων/νου, Υποστράτηγος ε.α.
 10.  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος του Στυλιανού, Ταξίαρχος ε.α.
 11. ΛΙΤΖΕΡΑΚΟΣ Σάββας του Χρήστου, Υποστράτηγος ε.α.
 12. ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ Γεώργιος του Δημητρίου,  Ταξίαρχος ε.α.,
 13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης του Δημητρίου Υποστράτηγος ε.α.
 14. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Γεωργίου Ταξίαρχος ε.α.
 15. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος του Παναγιώτη, Υποστράτηγος ε.α.
 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός του Δημητρίου, Ανθυπομοίραρχος ε.α.
 17. ΠΑΥΛΗΣ Δημήτριος του Θεοδώρου, Υποστράτηγος ε.α.
 18. ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος του Ιωάννου, Ταξίαρχος ε.α.
 19. ΡΙΜΠΑΣ Κωνσταντίνος του Σταύρου, Συνταγματάρχης ε.α.
 20. ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ Αντώνιος του Παναγιώτου, Ταξίαρχος ε.α.
 21. ΣΦΟΥΓΓΑΡΗΣ Ευθύμιος του Ευσταθίου, Ταξίαρχος ε.α.
 22. ΣΤΥΛΟΣ Αθανάσιος του Προκοπίου, Ανθυπομοίραρχος ε.α.
 23. ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμων του Τιμολέοντος, Υποστράτηγος ε.α.
 24. ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Ταξίαρχος ε.α.
 25. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ευάγγελος του Ηλία, Ταξίαρχος ε.α.
 26. ΣΑΓΚΑΡΗΣ Παναγιώτης του Βασιλείου, Συνταγματάρχης ε.α. 
 27. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ Ιωάννης του Δημητρίου, Ταξίαρχος ε.α.
 28.  ΚΑΨΟΥΡΟΣ Άγγελος του Κωνσταντίνου, Ταξίαρχος ε.α.

                 

Οι ανωτέρω  συνήλθαν στο δικηγορικό γραφείο του Βασιλείου ΠΑΠΑΤΣΩΡΗ επί της οδού Γεωργίου ΣΤΑΥΡΟΥ αριθμ. 6 με σκοπό να ιδρύσουν Σύνδεσμον. Πρόεδρος της Συνελεύσεως εξελέγη ο ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, εις τον οποίο είχε ανατεθεί εκ των προτέρων και η σύνταξης του Καταστατικού. Ο ανωτέρω το έθεσε υπ’ όψιν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Μετά την συζήτηση των άρθρων του Καταστατικού, ψηφίστηκε στο σύνολό του και έτσι αποφασίστηκε η ίδρυση του  <<ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ >> με σκοπούς:

 1.  Την επικοινωνίαν  μεταξύ των μελών την ανάπτυξιν δεσμών φιλίας μεταξύ αυτών και των οικογενειών τους, την αλληλεγγύην και την αμοιβαία υποστήριξιν αυτών
 2.   Την διεκδίκησιν των οικονομικών συμφερόντων των μελών
 3.   Την  ηθικήν συμπαράστασιν προς τους εν ενεργεία συναδέλφους και διαφώτισιν του Ελληνικού Λαού ως προς το έργον και την αποστολήν του Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής.
 4.   Την απόδοσιν τιμής εις τους συναδέλφους οίτινες επετέλεσαν το καθήκον των με ευσυνειδησίαν και αυτοθυσίαν δια την διασφάλισιν της εννόμου τάξεως, της ελευθερίας, της ησυχίας και ειρήνης του λαού.
 5.  Την ίδρυσιν και συντήρησιν Εστίας (ΛΕΣΧΗΣ ).
 6.  Την πολιτιστικήν δραστηριοποίηση και ψυχαγωγίαν των μελών και των οικογενειών των.

Στη συνέχεια το Καταστατικό αναγνώστηκε και εγκρίθηκε. Ακολούθως εκλέχθηκε δωδεκαμελής προσωρινή Διοικούσα επιτροπή . ως κατωτέρω:

 1.  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ηλί, Ταξίαρχο ε.α.
 2.  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΝ Αριστομένη του Κωνσταντίνου, Υποστράτηγο ε.α.
 3.  ΤΣΑΓΚΑΡΗ Παναγιώτη του Βασιλείου, Συνταγματάρχη ε.α. 
 4.  ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟ Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Υποστράτηγο ε.α.
 5.  ΡΙΜΠΑ Κωνσταντίνο του Σταύρου, Συνταγματάρχη ε.α.
 6.  ΣΦΟΥΓΓΑΡΗ Ευθύμιο του Ευσταθίου, Ταξίαρχο ε.α.
 7.  ΜΑΝΤΖΑΡΑ Γεώργιο του Δημητρίου,  Ταξίαρχο ε.α.
 8.  ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟ Αντώνιο του Παναγιώτου, Ταξίαρχο ε.α.
 9. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Ιωάννη του Δημητρίου, Ταξίαρχο ε.α.
 10. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Λάμπρο του Χαραλάμπους, Συνταγματάρχη ε.α.
 11. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιο του Παναγιώτη, Υποστράτηγο ε.α.
 12. ΚΟΖΑΚΗΣ Μιλτιάδη του Μιλτιάδου, Συνταγματάρχη ε.α.

 

Εντός τριών  (3) μηνών από την αναγνώριση του Συνδέσμου  να συγκληθεί Γ.Σ. προς λογοδοσίαν και ενέργειαν αρχαιρεσιών.

Μετά την έγκριση του Καταστατικού η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκάλεσε Γ.Σ. των μελών του Συνδέσμου την 31-10-1984, η οποία εξέλεξε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως κατωτέρω:

Πρόεδρος ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμην, Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.
Αντιπρόεδρος ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, Συντ/ρχης  Χωροφυλακής ε.α.
Γεν.Γραμματέας ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ Γεώργιος, Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.
Ειδ.Γραμματέας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης, Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α
Ταμίας ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ Γεώργιος, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.
Βοηθός Ταμία ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Τριαντάφυλλος, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.
Εφοροι ΡΙΜΠΑΣ Κων/νος, Συντ/ρχης  Χωροφυλακής ε.α.
Μέλη ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Κων/νος,Υποστράτηγος Χωροφυλακής ε.α.

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Παναγιώτης,  Συντ/ρχης  Χωροφυλακής ε.α.

ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ Φώτιος, Ταξίαρχος Χωροφυλακής ε.α.

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Συνδέσμου μέχρι το 2009.

 1. ΤΕΡΖΗΣ Φιλοποίμην, Υποστ/γος ε.α           (1984-1991).
 2. ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ Αθανάσιος, Ταξίαρχος ε.α.    (1991-1997).
 3. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος, Ταξίαρχος ε.α.   (1997-2001).
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος, Υποστράτηγος ε.α. (2001-2009)