ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ο Σύνδεσμός μας το τελευταίο διάστημα έγινε αποδέκτης παραπόνων και διαμαρτυριών αποστράτων Αξιωματικών και γι αυτό απέστειλε σχετικό έγγραφο   την 16-6-2013 στο Γ.Λ.Κ.

<<  Συγκεκριμένα  αριθμός αποστράτων Αξιωματικών οι οποίοι δικαιώθηκαν διοικητικά το έτος 2010 και υπέβαλλαν μέσω της Διεύθυνσης Οικονομικών  του Αρχηγείου τα δικαιολογητικά για την χορήγηση σύνταξης του επόμενου μισθολογικού βαθμού, από αυτόν με τον οποίο αρχικά συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει την σύνταξη του βαθμού που δικαιούνται.

Επειδή την 1-9-2013 συμπληρώνονται τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία που δικαιούνται σύνταξης σε ανώτερο βαθμό και για να αποφευχθεί τυχόν κώλυμα στον υπολογισμό και καταβολή των αναδρομικών από το Γ.Λ.Κ. θα πρέπει να μεριμνήσει η αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. για την έγκαιρη έκδοση της νέας πράξης συνταξιοδότησης. >>

Στο έγγραφό μας αυτό με το υπ’ άριθμ119201/2013 από 5-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής -Γενική Διεύθυνση Συντάξεων – Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής – Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων – ΤΜΗΜΑ Β΄, μας απάντησαν ως εξής:

<< Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφό σας , που αφορά αναπροσαρμογή σύνταξης λόγω Διοικητικής αποκατάστασης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο ΦΕΚ τεύχος Γ 993/19-10-10, σας πληροφορούμε ότι τα δικαιολογητικά των ανωτέρω έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μας μετά την 1-6-2012 και σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ 2/67911/14-12-2004  (ΦΕΚ-185 Β )ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται προθεσμία 15 μηνών για αναπροσαρμογή Συντάξεων, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων. Ακόμη σας πληροφορούμε ότι οι ανωτέρω υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας εισερχομένων  >>

ΣΧΟΛΙΟ του Συνδέσμου μας :

Ευχόμαστε με το επόμενο μηνιαίο ποσό Σύνταξης να υπάρχει η αναπροσαρμογή της Σύνταξης στο καταθετικό λογαριασμό των συναδέλφων.