Ανακοινώνεται ότι, οι μετοχομερισματούχοι του Ταμείου μας (Στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, ε.ε. και ε.α. και Αστυνομικοί ε.ε. και ε.α της ΕΛ.ΑΣ που ανήκουν στην πρώην Χωροφυλακή.) και τα τέκνα τους μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον, μέχρι 15 Ιουλίου 2013, για τη συμμετοχή τους στα παρακάτω προγράμματα:

Χορηγίες της «Γενικής Τράπεζας»

Βράβευση (με 1.000,00 ευρώ, έκαστος) έξι αποφοίτων μαθητών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ, ΣΧΟΛΗ ΑΞΚΩΝ ΕΛΑΣ, ΣΜΥ, ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ) που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, με έτος αποφοίτησης 2012. Σύνολο 6.000,00 ευρώ.

Βράβευση (με 500,00 ευρώ, έκαστος) έξι εισαχθέντων σε ΑΕΙ με την υψηλότερη βαθμολογία, το έτος 2012. Σύνολο 3.000,00 ευρώ.

Ενίσχυση (με 500,00 ευρώ, έκαστος) επτά μερισματούχων οι οποίοι χρήζουν οικονομικής βοήθειας, κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Σύνολο 3.500,00 ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΤΣ

Υπηρεσία υποβολής: MΤΣ (Δνση Περιουσίας).

Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών: Μέχρι 15 Ιουλίου 2013 (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου ή ημερομηνία διαβιβαστικού Μονάδας – Υπηρεσίας) των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά για τη βράβευση των αποφοίτων Στρατιωτικών – Αστυνομικών Σχολών: Δεν απαιτείται αίτηση. Θα ζητηθεί με μέριμνα του ΜΤΣ από τις αντίστοιχες Σχολές επίσημη Συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, με την υψηλότερη βαθμολογία αποφοίτησης των.

Δικαιολογητικά Για τη Βράβευση των Πρωτευσάντων Μαθητών στα ΑΕΙ

Αίτηση του τέκνου ή του μετοχομερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας.

Βεβαίωση της Σχολής ή της επίσημης κατάστασης εισαγωγής των του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Πρωτότυπη ή θεωρημένο Αντίγραφο), όπου θα αναγράφεται ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης και το σύνολο των Μορίων Εισαγωγής).

Δικαιολογητικά Για την Ενίσχυση Οσων Χρήζουν Βοήθειας:

Αίτηση του μερισματούχου με πλήρη στοιχεία διαμονής, τηλέφωνο οικίας, αριθμός φακέλου ΜΤΣ, αιτία που αιτείται χρηματικής ενίσχυσης, κ.λ.π.

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας (και των δύο πλευρών).

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση περί της ασθένειας τους και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνεπικουρεί τα αναγραφόμενα στην αίτηση.

Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης εισοδήματος του έτους 2011, θεωρημένο από επίσημη Δημόσια Αρχή.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Έλεγχος – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών

Σε περιπτώσεις μερισματούχων που χρήζουν οικονομικής βοήθειας ή μετοχομερισματούχων που έχουν τέκνο με ειδικές ανάγκες θα λαμβάνεται υπΆ όψιν εκτός των δικαιολογητικών και η τυχόν καταβολή της ίδιας χορηγίας τα προηγούμενα χρόνια.

Το υπόδειγμα της αίτησης δικαιούχων, μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΜΤΣ www.mts-mod.gr ή από τα αρμόδια γραφεία του ΜΤΣ.

Επισημαίνεται ότι, κανείς δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο έτος για περισσότερες από μία χορηγίες.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στα γραφεία μας, στην οδό Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα, ΤΚ 10562, στα παρακάτω τηλέφωνα:

Χορηγίες Γενικής Τράπεζας Τηλ.: 2111048240.

Αθήνα, 31 Μαΐ 2013

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ