ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΔΑΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ!!

(Γράφει ο Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ ε.α Χαράλαμπος Μηνόπετρας)

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο Ν.5018 – ΦΕΚ 25 Α΄/ 9-2-2023,  ” Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις”.

Με το νόμο αυτό, όσον αφορά τουλάχιστον το μέρος των αποστράτων και μερισματούχων ΕΛ.ΑΣ του ΜΤΣ, επέρχονται σημαντικές αλλαγές, γίνονται βελτιώσεις και συμπληρώσεις σε οργανωτικά, διοικητικά και οικονομικά ζητήματα  σε ΜΤΣ και ΝΙΜΤΣ, αλλά παράλληλα εισάγονται διατάξεις που δυνητικά μπορεί να αποτελέσουν μελλοντικό κίνδυνο  για την έμμεση αποπομπή των μερισματούχων Χωρ-κής/ΕΛ.ΑΣ από το Μ.Τ.Σ.   Άς προσέχουμε!!

Ειδικότερα θα αναφερθώ σε ορισμένες διατάξεις του νέου αυτού νόμου.

Με το άρθρο 3  γίνεται σύσταση(νέου!) Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας

Στρατού Ξηράς(ΕΛΠΣΞ) με έδρα τις εγκαταστάσεις του ΜΤΣ, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.(Δούρειος Ίππος).

Σκοπός του ΕΛΠΣΞ είναι η οργάνωση και ενάσκηση της αλληλοβοήθειας στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, με την παροχή βοηθήματος για δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του π.δ. 432/1983 (Α’ 162),

Το άρθρο  5  ορίζει ότι ,ο ΕΛΠΣΞ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ, εξαιρουμένων των μελών που προέρχονται από την Ελληνική Αστυνομία και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ). Η εκτελεστική του διοίκηση ασκείται από τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ.

Στο άρθρο 6 ,ως πόροι του νέου αυτού λογαριασμού( ΕΛΠΣΞ) καθορίζονται οι εξής:

α) μηνιαία εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, η οποία ορίζεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα τρία τοις εκατό (0,3%) επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου,

β) κρατήσεις ποσοστού έως τρία τοις εκατό (3%) επί της καταβαλλόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, καθώς και επί του επιδόματος αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προσαυξήσεων, των στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων,

γ) τόκοι από τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του ειδικού λογαριασμού και έσοδα από διάφορες επενδύσεις του και

δ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη, από χαριστική πράξη, παροχή στο ΜΤΣ που λαμβάνει χώρα προς ενίσχυση του ΕΛΠΣΞ.

 Στον ΕΛΠΣΞ τηρείται αποθεματικό κεφάλαιο, το οποίο σχηματίζεται από την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των ετήσιων καθαρών εσόδων του ΕΛΠΣΞ και το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των ετήσιων καθαρών εσόδων του.

 

Στο άρθρο 15 , αναφέρονται ρυθμίσεις  για το ΝΙΜΤΣ.   Ειδικότερα: Γίνεται  Επέκταση των δικαιούχων νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. αντικαθιστώντας το     άρθρο  2 α.ν. 1137/1946.ορίζοντας ότι,                                                                    Τα πρόσωπα που δικαιούνται νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. είναι τα εξής:

α) εν ενεργεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης της  ιδιότητας του μετόχου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.) και της καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10,

β) εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας, των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την προϋπόθεση  διατήρησης της ιδιότητας του μερισματούχου των ΜΤΣ και ΜΤΑ κατά περίπτωση, καθώς και της καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10,

γ) το μόνιμο προσωπικό του Μ.Τ.Σ. και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., εν  ενεργεία   και συνταξιούχοι, υπό την προϋπόθεση καταβολής της μηνιαίας εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 10 και για όσο χρόνο καταβάλλουν εισφορά,

δ) τα εξής μέλη οικογενειών των προσώπων των περ. α’ έως γ’:

δα) σύζυγοι ή συμβιούντες του ν. 4356/2015 (Α’ 181),

δβ) εξαρτώμενα μέλη,

δγ) γονείς,

δδ) τα μέλη των ορφανικών οικογενειών των μετόχων του Μ.Τ.Σ. στα οποία απονεμήθηκε σύνταξη και για όσο διάστημα τη λαμβάνουν.

Με το άρθρο 29 γίνεται αναπροσαρμογή μεριδίων μερισματούχων του ΜΤΣ με τροποποίηση του άρθρου 1 ν. 1106/1980.                                                                                               Ειδικότερα: Το μέρισμα των μερισματούχων του ΜΤΣ προσαυξάνεται:

α) Στους διατελέσαντες:

αα) Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ κατά δέκα (10) μερίδια,

αβ) Αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.κατά εννιά (9) μερίδια,

αγ) Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού και Διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ. κατά οκτώ (8) μερίδια.

β) Στους αποστρατευόμενους με τον αποστρατευτικό βαθμό:

βα) Του Αντιστράτηγου κατά έξι (6) μερίδια.

ββ) Του Υποστράτηγου κατά πέντε (5) μερίδια.

βγ) Του Ταξιάρχου κατά τέσσερα (4) μερίδια.

Άλλες ευνοικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο είναι:

α) Η καταβολή έκτακτου μερίσματος στους μερισματούχους Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ. δύναται, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να κατανέμει στους μερισματούχους της αμέσως προγενέστερης από την καταβολή περιόδου,έκτακτο μέρισμα από τα έσοδα της τρέχουσας χρήσης, εάν με βάση τα αποτελέσματα εννεάμηνου προκύπτει απόδοση εσόδων πλέον των προϋπολογισθέντων, για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Ταμείου.  

Το εν λόγω μέρισμα καταβάλλεται χωρίς καμία κράτηση και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του καταβαλλόμενου ανά περίοδο.».  

   Σημ :Τούτο έγινε σε αντιστάθμισμα με το διδόμενο επιπλέον μέρισμα στα ΜΤΝ και ΜΤΑ.

β)Η κατάργηση των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού αναδρομικά από την 1η.1.2021. (άρθρο 34)

γ) Τροποποιείται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Μ.Τ. Σ (Τροπ-ση άρθρου 1ν.δ. 2554/1953).

Στη νέα σύνθεση  προστίθενται τέσσερα (4)μέλη, τα οποία προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού πλέον είναι εννεαμελές και αποτελείται από:

α) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, ως Αντιπρόεδρο. Εφόσον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχεται από τους εν ενεργεία αξιωματικούς, ο Αντιπρόεδρος ορίζεται από τους εν αποστρατεία και αντιθέτως,

γ) τρεις (3) Υποστρατήγους, Ταξιάρχους ή Συνταγματάρχες εν ενεργεία, εκ των οποίων ένας (1) του Μηχανικού, ένας (1) του Οικονομικού και ένας (1) του Κοινού Νομικού Σώματος,

δ) έναν (1) ανώτερο, με βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή, ή ανώτατο αξιωματικό εν ενεργεία (μέτοχο του Ταμείου) της Ελληνικής Αστυνομίας, που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

ε) έναν (1) ανώτατο αξιωματικό εν αποστρατεία, μερισματούχο του Ταμείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, τέως Χωροφυλακής, που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

στ) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), που προτείνεται από την ΕΑΑΣ και

ζ) έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α’ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

  1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με θητεία τριών (3) ετών.-

Όπως γίνεται αντιληπτό, με τη συμμετοχή των εν ενεργεία ανωτάτων Αξιωματικών του Στρατού ,που τοποθετούνται/διορίζονται από τον ΥΠΕΘΑ, υπάρχει πάντα η σχετική πλειοψηφία(πέντε-5) για να υπερψηφίζεται  οποιοδήποτε θέμα στο ΔΣ.  Εξ΄άλλου ποιος εν ενεργεία θα φέρει αντίρρηση στον ΥΠΕΘΑ, όταν  γνωρίζει ότι θα καρατομηθεί στις κρίσεις!!!!

Εδώ  να τονίσουμε ότι, η εκπροσώπηση στο ΔΣ του ΜΤΣ από εν ενεργεία Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας(μέτοχο ΜΤΣ), θα πρέπει να είναι σε ανώτατο βαθμό ,κατ΄ αντιστοιχία του Στρατού Ξηράς ,που εκπροσωπείται από τον κ.Υπαρχηγό ΓΕΣ.

Επίσης με το άρθρο 84, επέρχεται τροποποίηση των  άρθρων 1, 3, 4 και 6 του Ν. 826/1978 του Ειδικού Λογαριασμού Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.)και του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας(ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) ορίζοντας ότι:

Μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, για όσο διάστημα είναι εν ενεργεία.».

  1. Στο άρθρο 1 του ν. 826/1978 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Μέτοχοι του Ειδικού Λογαριασμού καθίστανται υποχρεωτικά και όλοι οι αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που εισέρχονται στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων, για όσο διάστημα είναι εν ενεργεία.».

  1. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικοί υπάλληλοι, που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων, με χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δέκα (10) έτη έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον Ειδικό Λογαριασμό εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Με τη ρύθμιση αυτή τίθεται ένα τέλος  στο διαχωρισμό των εισερχομένων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που κρατά από το 1984 και γίνεται υποχρεωτική στο εξής η ένταξη όλων στο ταμείο αυτό, ανεξάρτητα από το αν ανήκαν στο Ταμείο της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής ή της Αστυνομίας Πόλεων, στοχεύοντας σταδιακά να ενοποιηθούν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία των αστυνομικών.

Εδώ που πρέπει να εστιάσουμε και να προβληματιστούμε, είναι το άρθρο 95 & 3 του νόμου,με τον τίτλο Εξουσιοδοτικές διατάξεις, όπου αναφέρεται επί λέξει: Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού(εν απουσία μελών ΕΛ.ΑΣ-ΕΑΑΣ), δύναται να καθορίζονται επιπλέον πόροι και έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς, πέραν των καθοριζομένων στο άρθρο 6.

 Δηλαδή, στη διάταξη αυτή που πέρασε απαρατήρητη και ασχολίαστη, δίνεται η εξουσιοδότηση στον ΥΠΕΘΑ να κατευθύνει και να καθορίζει με μόνη απόφασή του, επιπλέον πόρους και έσοδα για τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Στρατού Ξηράς, πέραν των καθοριζομένων στο άρθρο 6, δηλαδή μπορεί δυνητικά να μεταφέρει πόρους από εξοπλιστικά ή άλλα προγράμματα ΜΟΝΟ στον ειδικό αυτό λογαριασμό, αφήνοντας εκτός τους μερισματούχους της ΕΛ.ΑΣ και απόστρατους Σ.Ξ, με αποτέλεσμα την σταδιακή οικονομική κατάρρευση !!!! Αυτό για προβληματισμό και επαγρύπνηση…