ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  Φ.951.1/101/316433/31-5-2002 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.-Β783)

ΣΧΕΤ :

·         Α)Υπ’ αριθμ . Φ.951.1/58/691054 από 8-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γ.Ε.Σ

·         Β) Υπ’ αριθμ.  Φ.951.1/101/316433/31-5-2002 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.-Β783)

·         Γ) ) Υπ’ αριθμ.  Φ.951.1/3/682259/Σ.82 από 7-1-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ-Β-13)

·         Δ) ) Υπ’ αριθμ.  Φ.951.1/42/687278 από 1-3-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ-Β675)

 

1.   Σύμφωνα  με τις διατάξεις της Β σχετικής , ορίζεται ότι σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ. ( αποστρατευθέντες ) από της ισχύος των Νόμων 2512/1997 (ΦΕΚ-Α-138 ) και 2838/2000 (ΦΕΚ Α-179)    απονέμεται μέρισμα και καταβάλλεται Βοήθημα Επαγγελματικής αυτοτέλειας ( ΒΕΑ ) που προσδιορίζονται από τον μισθολογικό Βαθμό. Για την εφαρμογή αυτών, οι μερισματούχοι έχουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται επί του αθροίσματος του Βασικού Μισθού και του επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας.

2.       Σύμφωνα με τις διατάξεις της δ) σχετικής, ο υπολογισμός των εισφορών αυτών τροποποιείται ως προς το ποσοστό κράτησης από 4%, που ίσχυε πριν, σε πέντε τοις εκατό (5% ), ενώ με την ίδια απόφαση η τροποποίηση αυτή έχει αναδρομική εφαρμογή από την 1-2-2011, καθόσον όλες οι κρατήσεις υπέρ Παγίων Δικαιωμάτων του Μ.Τ.Σ. που επιβάλλονται στους Μερισματούχους του Ταμείου   ( εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό ) υπολογίζονται με βάση το εν λόγω ποσοστό της προβλεπόμενης σχετική κράτησης (5%), βάσει της ( Γ) ΚΥΑ .