Δημοσιεύουμε ως έχουν τις θέσεις του Αντισ/γου ε.α κ. Σουπιώνη Νικολάου σε συνεργασία με δικηγορικό γραφείο, σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών ύστερα από τη γνωστή  απόφαση του ΣτΕ.

Κύριοι  / Αγαπητοί  συνάδελφοι

Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν  για τρέχοντα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος σας γνωρίζουμε  τα ακόλουθα:

  1.        Επιστροφή  αποδοχών, ως αχρεωστήτως καταβληθεισών 

Με τις  διατάξεις  του άρθρου 86 παρ.  1 του  ν. 4307/15.11.2014 (ΦΕΚ τ.Α’  246) αφενός μεν καταργήθηκαν  οι διατάξεις  του ν. 4093/2012, που τροποποιούσαν  τους οικονομικούς  συντελεστές μισθών και συντάξεων,  συνεπεία  των  οποίων  από 1.8.2012  υποστήκαμε  σημαντική αφαίμαξη των αποδοχών μας, αφετέρου δε καθορίσθηκαν  νέοι συντελεστές με αναδρομική ισχύ από 1.8.2012 (δηλαδή πέραν της διετίας!!!), οι οποίοι επαναφέρουν,  κατά το ήμισυ, τους συντελεστές  που  ίσχυαν προ του ν. 4093/2012 αυξάνοντας ταυτόχρονα το βασικό μισθό αναφοράς επί του οποίου υπολογίζονται οι συντελεστές αυτοί. Τούτο όμως δεν σημαίνει  ότι οι σημερινές αποδοχές μας  θα επανέλθουν κατά 50% στο προϊσχύον  καθεστώς του ν. 4093/2012, καθόσον οι ποσοστιαίες μειώσεις  που προβλέπονται  παράλληλα στον εν λόγω νόμο, των 5, 10, 15, 20% ανάλογα του ύψους της σύνταξης, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης στην παρ. 3 του άρθρου 86 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών θα καθορισθεί ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής  των αναδρομικών που προκύπτουν λόγω της τροποποίησης των συντελεστών, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2014.

Η παραπάνω ενημέρωση έχει ενδιαφέρον στο ότι η Κυβέρνηση στη Βουλή, αλλά και εκπρόσωποί της στα Μ.Μ.Ε., ανέφεραν χαρακτηριστικά  ότι με τη σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2015, που θα καταβληθεί την 22.12.2014, θα λαμβάναμε και «αναδρομικά» έξι μηνών. Η σύγχυση  αυτή ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν ειπώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Βουλή ότι οι έξι αυτοί μήνες  θα αναλογούν στα αναδρομικά των τελευταίων μηνών και δη από 1.7 έως 31.12.2014. Ωστόσο, παράμετρος  τέτοια  δεν υφίσταται στο ν. 4307/2014.

Γεγονός όμως είναι ότι με τη σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου θα εισπράξουμε  επί πλέον ποσό, που ποικίλει ανάλογα του βαθμού εκάστου. Από αυτά που θα εισπράξουμε, όσα αντιστοιχούν στα «αναδρομικά» της περιόδου από 1-8-2012 έως 31-1-2013, κακώς συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 3 του άρθρου 86 ν. 4307/2014, αφού, ειδικά αυτά θα έπρεπε να μας καταβληθούν  σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 2194 /13.6.2014 απόφασης  της Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις οποίες το Δημόσιο οφείλει να μας επιστρέψει ολόκληρο το χρηματικό  ποσό το οποίο είχε  παρακρατηθεί  μετά την εφαρμογή του ν. 4093/2012, λόγω της αναδρομικότητάς του.

Με τη νομικά αυθαίρετη υπαγωγή- σύνδεση των αναδρομικών της περιόδου 1-8-2012 έως και 31-1-2013 με τη ρύθμιση του ν. 4307/2014, το εν λόγω ποσό δεν επιστρέφεται ως φαίνεται ολόκληρο, όπως οφείλει να πράξει η Πολιτεία,  σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά κατά το ήμισυ (!!!).

Εφόσον υπάρξει επαλήθευση του πιθανού αυτού σεναρίου, η μη επιστροφή  ολόκληρου του ποσού αυτού  συνιστά επιπλέον λόγο  άσκησης  αγωγής .

   2.   Ένδικα μέσα  στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Επισημαίνεται ότι όσοι άσκησαν έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω της αναπροσαρμογής των  συντάξεων, σύμφωνα με  τις  διατάξεις του ν. 4093/2012, καλύπτονται πλήρως  στην παρούσα χρονική στιγμή  και δεν χρειάζεται να καταφύγουν στην άσκηση άλλου ένδικου μέσου, όπως π.χ. αγωγή.

Αθήνα,  24  Νοεμβρίου  2014

Με εκτίμηση

 Δημήτριος  Δημητρίου                Νικόλαος Σουπιώνης

Δικηγόρος                                   Αντιστράτηγος   ε.α.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΑΑΣΑ  και εισηγήσεις τόσο του Αντιστράτηγου ε.α. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπύρου όσο και του Νομικού μας συμβούλου – δικηγόρου και Ειδικού Γραμματέα της ΠΟΑΑΣΑ ασυτνομικού Διευθυντού ε.α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα αποφασίστηκε προς τούτο και ενημερώθηκαν όλοι οι Σύνδεσμοι – Ενώσεις, όπως ενημερώσουν με τη σειρά τους τα μέλη τους ότι πρέπει να κάνουν ΑΓΩΓΕΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ ανάλογα την περίπτωση, μεμονωμένα ή μέσω δικηγόρων (ομαδικά). Είναι στην επιλογή του καθενός συναδέλφου τι θα επιλέξει.