Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας. Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (MANAGEMENT)

Tο Μάνατζμεντ (management) είναι ένας όρος που καθιερώνεται από τη στιγμή που τα άτομα καταρτίζουν κοινωνικές ομάδες.

Η ομαδική συνύπαρξη και συνεργασία, τόσο σε μικρές, όσο και σε ευρύτερες ομάδες, όπως οργανισμοί, υπηρεσίες, επιχειρήσεις κ.λ.π., ανέδειξαν και θα πρέπει να χρησιμοποιούν το management σαν αρχή πρωταρχική σημασίας.

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί του management στη βιβλιογραφία.

Οι ορισμοί που θα δώσουμε ισχύουν για οποιοδήποτε οργανισμό, επιχείρηση κ.λ.π.

Ο Paul Jersey και ό Kenneth Blanchard ορίζουν το management σαν “μία εργασία που πραγματοποιείται με άτομα και δια μέσου ατόμων και ομάδων, για την εκπλήρωση των σκοπών ενός οργανισμού.”

Ο Crissin ορίζει το management σαν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν σαν στόχο να εκπληρώσουν τους σκοπούς του Οργανισμού, κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, περιλαμβανομένων του προγραμματισμού και της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου.

Το ποσό καλά αυτές οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται, αποτελεί και το μέτρο της διοικητικής επιτυχίας.

Υπάρχει, βέβαια, διαφορά μεταξύ του management και της ηγεσίας. Η ηγεσία έχει ευρύτερη έννοια από το management. To management είναι μια ειδική μορφή ηγεσίας με τη βοήθεια της οποία πραγματοποιούνται οι σκοποί του Οργανισμού ή της Υπηρεσίας.

Η λέξη Διοίκηση είναι μια άλλη λέξη για το management. To management είναι μια τέχνη και μια επιστήμη. Είναι μια κοινωνική διαδικασία. “Κοινωνική”, γιατί λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων και “διαδικασία”, γιατί αποτελείται από ένα σύνολο συγκεκριμένων λειτουργιών που πραγματοποιούνται, προκειμένου να επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι.

Έχουν δοθεί ορισμοί και πολλές απαντήσεις, στο ερώτημα τι είναι το management.

Όλες αυτές οι απάντησες ωστόσο, αλλά και όσες θα εμφανιστούν στο μέλλον, ουσιαστικά εμπίπτουν στις παρακάτω 5+1 λειτουργίες του management.

Οι λειτουργίες αυτές είναι :

* Ο προγραμματισμός (planning).

* Η οργάνωση (organizing).

*Η στελέχωση (staffing).

*Η διεύθυνση (leading).

*O έλεγχος (controlling).

* O συντονισμός ( coordination).

  1. Ο Προγραμματισμός (Planning).

O προγραμματισμός (planning) περιλαμβάνει τη επιλογή των στόχων και των ενεργειών που χρειάζεται να γίνουν, ώστε αυτοί να επιτευχθούν.

Με άλλα λόγια, ο προγραμματισμός απαιτεί τη λήψη αποφάσεων , δηλαδή την επιλογή ενεργειών ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές.

Υπάρχουν πολλών ειδών σχέδια (plans) από τα πιο γενικά έως τα πιο ειδικά.

2.Η Οργάνωση (organizing).

Η οργάνωση (organizing) είναι εκείνη η λειτουργία του Μάνατζμεντ που θέτει μια δομή στον τρόπο που εργάζονται οι άνθρωποι.

Η οργάνωση σημαίνει την εξακρίβωση των εργασιών που πρέπει να γίνουν και το ποιος θα τις αναλάβει.

Ο στόχος της οργάνωσης είναι να ευοδωθεί εκείνο το εργασιακό περιβάλλον που θα προσφέρει τα μέγιστα στην απόδοση των εργαζομένων.

Με άλλα λόγια, η οργάνωση είναι το μέσο και όχι ο σκοπός.

  1. Η στελέχωση (staffing).

H στελέχωση (staffing) έχει να κάνει με το να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τις θέσεις της επιχείρησης.

Η λέξη – κλειδί εδώ είναι οι “κατάλληλοι”. Πέρα από αυτό, όπως είναι φυσικό, το να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι η δουλειά της στελέχωσης έχει τελειώσει.

Θέματα όπως είναι οι προαγωγές, η αξιολόγηση, η εκπαίδευση κ.λ.π. εμπίπτουν στη λειτουργία της στελέχωσης / διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

  1. Η Διεύθυνση (Leading).

Η Διεύθυνση (η “ηγεσία”) έχει να κάνει με τον επηρεασμό των ανθρώπων ώστε να προσφέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν αναφορικά με τους στόχους της επιχείρησης.

Η Διεύθυνση έχει να κάνει κυρίως με τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του Μάνατζμεντ και των εργαζομένων.

  1. Ο Έλεγχος (Controlling).

Έχει να κάνει με το αν τα πράγματα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο.

Με τον έλεγχο αξιολογείται η απόδοση των εργαζομένων σύμφωνα με τα σχέδια και τους στόχους και όπου υπάρχει πρόβλημα, γίνονται διορθωτικές ενέργειες.

  1. Ο Συντονισμός είναι η έκτη λειτουργία του Μάνατζμεντ.

Ωστόσο, είναι πιο ακριβές να δούμε τον συντονισμό ως την ουσία του Μάνατζμεντ υπό την έννοια ότι κάθε μία από τις πέντε λειτουργίες του Μάνατζμεντ είναι ουσιαστική, γιατί κάθε ενέργεια συνεισφέρει στον συντονισμό.

Το management είναι επιστημονική και πρακτική λειτουργία, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη μορφή ή αν ανήκει στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Έχουν αδήρητη ανάγκη όλοι οι Οργανισμοί στη σημερινή ελληνική κοινωνία, την εισαγωγή και εφαρμογή σύγχρονου επιστημονικού management, το οποίο πέρα από τον κατάλληλο ανασχεδιασμό στις λειτουργίες, διαδικασίες και τη Διοίκηση, θα καλλιεργήσει και θα αναπτύξει επαγγελματική συνείδηση, εργασιακή ιδεολογία, οργανωσιακή παιδεία και φιλοσοφία ομάδας.

Πηγή : Το βιβλίο μου ,με τον τίτλο: “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ___ ___ΑΡΧΕΣ ΜΑΝΑGEMENT. ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ” – – Σελ. (209).

 

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος