ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Παραθέτουμε απόσπασμα της σχετικής απόφασης υπ’ αριθ. 389/24-12-2014 Γνωμοδότησης της Β΄ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ., η οποία έγινε δεκτή από τον Αναπλ. Υπουργό (κ. Πανούση) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (περισσότερα στο www.poaasa.gr) :

« Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα εξής:

 α) Οι μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Αστυνομικών και Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων, είναι δυνατό, μετά την αρχική υποχρεωτική αποχώρησή τους από το Σώμα, να επιτύχουν την επαναφορά τους σε αυτό με διοικητική αποκατάσταση, που επέρχεται (μετά από μάλλον ικανό χρονικό διάστημα) είτε με νόμο είτε με δικαστική απόφαση είτε και με διοικητική πράξη. Η ως άνω διοικητική αποκατάσταση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά τους στην ενεργό υπηρεσία, μπορεί όμως οι ανωτέρω διοικητικά αποκαθιστάμενοι να μην επανέρχονται σε αυτήν. Σε κάθε περίπτωση όμως (δηλ. είτε επανέρχονταν στην Υπηρεσία είτε όχι) σύμφωνα με τις αρχικές καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων Τομέων, οι ούτω αποκαθιστάμενοι ελάμβαναν συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα αναλόγου των επιπλέον ετών υπηρεσίας για τα οποία αποκαταστάθηκαν διοικητικά, αρκεί να έλαβαν για τον εκτός υπηρεσίας χρόνο αποδοχές ενεργείας επί των οποίων έγιναν και οι υπέρ του Ταμείου νόμιμες κρατήσεις.

 β) Ο νομοθέτης, στο πλαίσιο δημοσιονομικής περιστολής των πάσης φύσεως δαπανών, ηθέλησε, για τους μετόχους εκείνους που δεν επανέρχονται μετά τη διοικητική τους αποκατάσταση στην ενεργό υπηρεσία, να μην δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος. Με το μεταβατικού χαρακτήρα τελευταίο εδάφιο της επίμαχης διατάξεως όρισε ότι οι, κατά την ανωτέρω ημερομηνία, «εκκρεμείς υποθέσεις για διοικητική αποκατάσταση» κρίνονται κατά τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή. Το εδάφιο επομένως αυτό, τέθηκε προκειμένου να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες στους ασφαλισμένους εκείνους, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δεν είχαν ακόμη επιτύχει τη διοικητική τους αποκατάσταση, αλλά και να επιλύσει το ζήτημα της έκτασης της εφαρμογής της ερμηνευομένης διατάξεως, ενόψει των πολλών εκκρεμών αιτήσεων ασφαλισμένων τόσο στη Διοίκηση όσο και στο Ταμείο, που υποβλήθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία (Γνωμ. 110/2013 πλειοψ.).

 γ) Συνεπώς κατά την γραμματική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης (της παρ. Γ 2α του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012), η διακοπή καταβολής συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος αφορά τους διοικητικά αποκαθιστάμενους μετόχους μετά την 20-2-2012, δηλαδή όσους αποκατασταθούν διοικητικά μετά την ανωτέρω ημερομηνία και όχι τους ήδη διοικητικά αποκατασταθέντες πριν την ισχύ του νόμου αυτού . Περαιτέρω και δεδομένου ότι με εν λόγω διάταξη δεν συναρτάται η χορήγηση ή μη του συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος με τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης στο Ταμείο, παρέπεται ότι οι ανωτέρω, δηλαδή οι διοικητικά αποκατασταθέντες πριν την ισχύ του ανωτέρω νόμου (20.2.2012) δικαιούνται συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, ακόμα και στην περίπτωση υποβολής της σχετικής αιτήσεως στο ΤΕΑΠΑΣΑ , μετά την ισχύ του ανωτέρω νόμου.

 IV. Σύμφωνα με προεκτεθείσες σκέψεις, το Δ΄ Τμήμα ΝΣΚ γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι στο τεθέν ερώτημα προσήκει θετική απάντηση, ότι δηλαδή δικαιούνται συμπληρωματικό εφάπαξ οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΑΣΑ, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν διοικητικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν την έναρξη ισχύος του ν.4052/2012, αλλά υπέβαλαν αίτηση για την καταβολή του μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

 Η Ομοσπονδία μας με έγγραφο της προς τον Κύριο Πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. γνώρισε τα παρακάτω:

«Πριν να εκθέσουμε τα αιτήματα μας επιθυμούμε να σας συγχαρούμε για την προαγωγή σας και να σας ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στην αποστολή σας ως και ευόδωση των στόχων σας.

Κύριε Πρόεδρε, μετά και από τη συνάντηση μας, σας εκθέτουμε τα άμεσα προς υλοποίηση αιτήματα μας.

1) Οι απόστρατοι των Σ.Α. μετά από διαβουλεύσεις, αποφάσεις του τελευταίου Πανελληνίου Συνεδρίου τους, συνεχείς αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ως και με παραστάσεις, διαμαρτυρίες και πορείες έχουν κάνει γνωστό στη κυβέρνηση και στα κόμματα ότι επιθυμούν ένα βιώσιμο, ενιαίο, αυτοτελές και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Ήμασταν και είμαστε αντίθετοι στο άρθρο 220 και στην υπαγωγή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. ή στη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Θεωρούμε ότι η Υγεία, η Πρόνοια και η Επικούριση είναι κοινωνικά αγαθά και πρέπει να παρέχονται από την Πολιτεία.

2) Κύριε Πρόεδρε, αρκετοί συνάδελφοι έχουν δικαιωθεί από τα Δικαστήρια και τους έχουν επιδικαστεί συμπληρωματικά εφάπαξ . Η απόφαση αυτή των δικαστηρίων έχει προσυπογραφηθεί και από τον αρμόδιο υπουργό. Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι στο επικείμενο Διοικητικό Συμβούλιό σας θα συζητηθεί το εν λόγω θέμα, επιθυμούμε όπως τύχει της άμεσης επίλυσής του προκειμένου και οι συνάδελφοι να ικανοποιηθούν και η νομιμότητα να αποκατασταθεί.

3) Πολλοί δικαιωθέντες, διοικητικά, συνάδελφοι καλούνται να επιστρέψουν ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» μερίσματα τα οποία έλαβαν κατά το χρονικό διάστημα της, με διοικητική απόφαση, επαναφοράς τους στην ενεργό υπηρεσία. Τα ποσά αυτά αγγίζουν σε πολλές περιπτώσεις τις 2.000 – 2.500 ?. Έλαβαν λοιπόν από το ταμείο σας έγγραφα στα οποία καλούνται να αποπληρώσουν το ανωτέρω ποσό ή εφάπαξ ή με τη καταβολή ολόκληρου του μηνιαίου μερίσματος τους και μέχρι της οριστικής αποπληρωμής αυτού. Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης θεωρούμε ότι αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο διότι θα κληθούν για 24 περίπου μήνες ένας έκαστος εξ’ αυτών να μην παίρνει καθόλου μέρισμα.

Κατόπιν τούτου επιθυμούμε όπως η ανωτέρω οικονομική υποχρέωση των αποστράτων έναντι του Ε.Τ.Ε.Χ. να αποπληρωθεί είτε με την υπαγωγή του συνολικού ποσού στη ρύθμιση του Νόμου «περί 100 δόσεων» είτε δια της κράτησης του 50% του μηνιαίου μερίσματος και μέχρι της οριστικής και πλήρους αποπληρωμής αυτού.

Πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνδρομή, πληροφορία ή στήριξη.»