(Άρθρο Αντ/γου ε.α. κ. Νικολάου Σουπιώνη μέλους του Συνδέσμου μας).

Μετά από είκοσι (20) περίπου μήνες η Ολομέλεια του ΣτΕ με αποφάσεις της, οι οποίες σημειωτέο ΔΕΝ   είναι ακόμη διαθέσιμες, καθόσον δεν έχουν μέχρι τώρα καθαρογραφεί,  αλλά από την ανάγνωση μόνο  της περίληψής  τους, που δόθηκε από το  Σ τ Ε, παρατίθενται   τα παρακάτω :

  1. Κρίθηκε   κατά πλειοψηφία   συνταγματικά ανεκτή η σύσταση   και η λειτουργία του ΕΦΚΑ, ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, στον οποίο εντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 51 – 53 ν. 4387/2016 όλοι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αδιακρίτως προέλευσης των ασφαλισμένων. Έτσι και με τη σφραγίδα του ΣτΕ άπαντες οι συνταξιούχοι εντάσσονται στον  ενιαίο Φορέα με την έμμεση  κατάργηση κάθε  ειδικής  συνταξιοδοτικής  διάταξης, που ήταν νομικά κατοχυρωμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ιδίως για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, που σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του π.δ. 169/2007, Κ.Π.Σ.Σ.,  οι συντάξιμες αποδοχές αποτελούν συνέχεια των αποδοχών της εν ενεργεία κατάστασης.

Σε αντίθεση με το παραπάνω σκεπτικό κινείται η  υπ’ αρ. 930/2019 απόφαση του ΙΙ Τμήματος Ελ. Σ. προς την Ολομέλεια, που θεωρεί την υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων σε  Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ως αντίθετη στις συνταγματικές διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργική  και οργανική τους αυτοτέλεια. Τούτο σημαίνει ότι εφόσον από την Ολομέλεια του Ελ. Σ. εκδοθεί διαφορετική απόφαση το ζήτημα θα περιέλθει για επίλυση της διαφωνίας στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

  1. Κρίθηκε σε αντίθεση με παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (2287 – 2288/2015), με ισχνή πλειοψηφία (13 με 12 κατά, μεταξύ των μειοψηφούντων και ο Πρόεδρος του ΣτΕ)  συνταγματικά επιτρεπτή η επαναπροσαρμογή   από 1.1.2019 των κύριων συντάξεων με το ν. 4387/2016, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που λάμβαναν οι παλαιοί συνταξιούχοι, τις 31.12.2014 και στις οποίες περιλαμβάνονταν  και οι περικοπές των ν. 4051 & 4093/12. Και τούτο γιατί  με τις προηγούμενες αποφάσεις οι περικοπές αυτές  είχαν κριθεί αντισυνταγματικές, ενώ τώρα με περίεργο σκεπτικό της Ολομέλειας, κρίνεται συνταγματικός (!!!) ο επαναπροσδιορισμός των συντάξεων με το ν. 4387/2016 και οι πρόσθετες ακόμη σ’ αυτόν  περικοπές, καθότι, «δεν στοχεύουν μονοσήμαντα σε δημοσιονομικούς στόχους, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα διαρθρωτικών μέτρων, που αποβλέπουν στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος». Μάλιστα δε κατά το σκεπτικό του ΣτΕ,  η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος ΔΕΝ κωλύεται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του  2015.

 

 Ως προς τις αναδρομικές απαιτήσεις που ανακύπτουν από τις περικοπές των ν. 4051 & 4093/12, σύμφωνα με τα δεδομένα της νομολογίας  (αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 2287 – 2288/2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, που η επαναπροσαρμογή   των συντάξεων  έχει ως χρόνο έναρξης την 1.1.2019, γι’ όσους είχαν ασκήσει αγωγή, φρονούμε ότι, με τα ισχύοντα  δεδομένα κατά το χρόνο έγερσης των αγωγών,   έχουν βάσιμο έρεισμα από το χρόνο δημοσίευσης των παραπάνω αποφάσεων (Ιούνιος 2015), μέχρι 31.12.2018.

  1. Κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 96 παρ. 1 του ν. 4387/2016, για την αναπροσαρμογή των  επικουρικών συντάξεων  καθόσον βασικά, δεν συντάχθηκε αναλογιστική μελέτη και  δεν ελήφθη συνάμα από το νομοθέτη η εγγυητική ευθύνη του Κράτους, σε περίπτωση γέννησης ελλειμμάτων.

Νικόλαος Σουπιώνης

Αντιστράτηγος ε.α