Αγαπητοί  Συνάδελφοι 

        1.  Την  5/2/2014, συζητήθηκε στην ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου   στα πλαίσια της πρότυπης δίκης και  μετά  από αυτοτελές μας αίτημα, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας και ταχεία εκδίκαση  της  συνταξιοδοτικής μας υπόθεσης, η έφεση  κατά των διατάξεων  του ν. 4093/2012, με τις οποίες υπέστημεν  πρόσθετες επιβαρυντικές μειώσεις στη σύνταξή μας, πέραν των προηγούμενων και οι οποίες μειώσεις αυτές έφθασαν για ορισμένους συνάδελφους, μέχρι και 500€, το μήνα.

         2. Ενώπιον της Ολομέλειας, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι μας, Δημητρίου Φιλόλαος, Διδάκτωρ Νομικής και Δημητρίου Δημήτριος, ανέπτυξαν με ιδιαίτερη πειστικότητα τα επιχειρήματά μας, ως προς την αντισυνταγματικότητα και το ευθέως αντίθετο των εν λόγω διατάξεων με τις συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

          Εν συνεχεία ο Γενικός  Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εισηγήθηκε – αποφάνθηκε  απολύτως θετικά στην Ολομέλεια, ως προς τις διατυπωθείσες από μέρους μας θέσεις και προτάσεις.

   Η απόφαση    αναμένεται δε  να εκδοθεί  εντός δύο (2 ) μηνών περίπου.

         3. Σε περίπτωση που θα υπάρξει θετική ως προς τα συμφέροντά μας απόφαση, πράγμα που εν πολλοίς εικάζεται, μετά την απόλυτα τεκμηριωμένη παρουσίαση των θέσεών μας από τους πληρεξούσιους δικηγόρους, η απόφαση της Ολομέλειας, που σημειωτέον θα είναι ανέκκλητος, δηλαδή χωρίς δυνατότητα προσβολής της από μέρους του Δημοσίου,  θα διαβιβασθεί στο 3ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το  οποίο για τον κάθε ένα ξεχωριστά ενδίκως προσφεύγοντα θα προβεί σε  άμεση τυπική διαδικαστική πράξη, προκειμένου οι έχοντες έννομο συμφέρον να υποβάλλουν την απόφαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για εκτέλεση. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων.

          4. Επειδή ευλόγως ερωτάται  από αρκετούς συνάδελφους, ποία η σχέση  της υπό έκδοση  απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  με την  αναμενόμενη απόφαση του  Συμβούλιου της Επικρατείας, ως προς την προσβολή των διατάξεων του ν. 4093/2012, αναφορικά για τα ειδικά μισθολόγια και δη των  ένστολων, σας γνωρίζουμε ότι  η αρμοδιότητα του ΣτΕ, ανάγεται στο χαρακτηρισμό των διατάξεων ως προς τη συνταγματικότητα τους  ή μη και εν συνεχεία εφόσον κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις να κληθεί η Κυβέρνηση να νομοθετήσει σχετικά  σε ανάλογη  συμμόρφωσή της,  με την απόφαση αυτή. Τούτο σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων, με τη νομοθετική ρύθμιση  ενδέχεται να μην ωφεληθούν ιδιαίτερα, καθόσον, η όποια μισθολογική  ωφέλεια των εν ενεργεία είτε  θα  περιέλθει  με αύξηση του βασικού  μισθού, του οποίου το ύψος επηρεάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και τις συνάξεις των αποστράτων είτε με αύξηση ειδικών επιδομάτων, που στην περίπτωση αυτοί ωφελούνται μονοσήμαντα μόνο οι εν ενεργεία συνάδελφοι.

 Αντιθέτως,  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  η  απόφαση του οποίου σημειωτέον θα   είναι άμεσα εκτελεστή, καθόσον η αρμοδιότητά του ως προς τις διαφορές των συντάξεων  προβλέπεται ευθέως από το Σύνταγμα ( άρθρο 97 παρ.1  περ. στ’),  αποφαίνεται  ανεκκλήτως  επί όλων των συνταξιοδοτικών  ρυθμίσεων του ν. 4093/2012, που σχετίζονται με τα ειδικά μισθολόγια, γεγονός που μας ενδιαφέρει άμεσα.

           5.  Όσοι  άσκησαν    το ένδικο μέσο της έφεσης στο Ελ.Σ. σε περίπτωση έκδοσης θετικής του απόφασης,  όπως ευελπιστούμε να έχουμε, σύμφωνα και με τα δεδομένα της συζήτησης στην Ολομέλεια,  έχουν δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής των κρατηθέντων από 1/8/2012.

             Όσοι δεν άσκησαν έφεση είναι σφόδρα πιθανόν να στερηθούν των αναδρομικών, τα οποία εν προκειμένω μάλλον δεν αποτελούν ευκαταφρόνητο ποσό και  για να τα  διεκδικήσουν αυτά θα πρέπει  να καταφύγουν εν συνεχεία  στα Διοικητικά Δικαστήρια, όπου τυχόν δικαίωσή τους θα πραγματοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό, πλέον των τριών ετών κατά καλύτερη εκτίμηση, χωρίς να συνυπολογίζονται  σ΄ αυτό και τα  δικαστικά έξοδα.

                                                                                                                                                                                                                      

Αθήνα,  10-2-2014

Με εκτίμηση

Νικόλαος Σουπιώνης

Αντιστράτηγος ε.α.