Π Ρ Ο Σ Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας. Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

_ Γ Ε Ν Ι Κ Α.

_ Η διαβίωση και η συναναστροφή μας , με τους συνανθρώπους , μας επιβάλλουν ένα είδος τακτικής και τεχνικής ,που μ’ ένα λόγο καλείται

” Ε Υ Γ Ε Ν Ε Ι Α ” η’ ” Τ Ρ Ο Π Ο Ι Κ Α Λ Η Σ. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ “.

_ Η ευγένεια είναι η ΕΚΦΡΑΣΗ, με λόγια και πράξεις του ήθους και του χαρακτήρα , που αναπτύσσονται με την καλλιέργεια των ψυχικών και πνευματικών ικανοτήτων και την κοινωνική ανατροφή.

_ Ο ακοινώνητος είναι συνήθης τύπος , που δεν γνωρίζει τον τρόπο να φέρεται και οι τρόποι γενικά της συμπεριφοράς του είναι χονδροειδείς.

Ο Η Λ Ι Ο Δ Ω Ρ Ο Σ έλεγε , πως ” η ευγένεια και η ομορφιά ξέρουν να υποδουλώνουν ακόμα και την καρδιά των κακούργων”.

Ο γλυκομίλητος , λέει μια αραβική παροιμία , μπορεί να θηλάσει ακόμα και λέαινα.

_ Και ο ελληνικός λαός έχει να προσθέσει πολλά ακόμα για την ευγένεια , με τις λεπτές και σοφές σε πνεύμα παροιμίες του , όπως : ” Με ευγενικό κουβέντιαζε και ξόδευε το βιός σου ” η’ ” όλες οι πόρτες ανοίγουν στην ευγένεια ” κ.λ.π.

______________________. ___________________________

_ Απ’ όλα αυτά φαίνεται η ανυπολόγιστη σημασία που έχουν στη ζωή μας οι τρόποι Κ Α Λ Η Σ Σ Υ Μ Π Ε Ρ Ι Φ Ο Ρ Α Σ.

Εκδήλωση της ευγένειας και των τρόπων καλής συμπεριφοράς αποτελεί και η Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Η.

Η προσφώνηση είναι η με λόγια εκδήλωση αισθημάτων Α Γ Α Π Η Σ και Υ Π Ο Τ Α Γ Η Σ στις μεταξύ των ανθρώπων συναντήσεις και τους αποχωρισμούς.Εμφανίζεται σε ποικιλία στους διαφόρους λαούς και προσδίνει το χαρακτήρα καθενός , τη μορφή της κοινωνικής του οργάνωσης , τη νοοτροπία του και τις αντιλήψεις του ,γύρω από την κοινωνική συμπεριφορά.

_Η προσφώνηση περιλαμβάνει συνήθως τυπικές ευχές και κατάλληλη ευχετική απάντηση. Οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες από τον ελληνικό λαό ευχές είναι κατά μεν τη συνάντηση ( Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α__

Κ Α Λ Η Σ Π Ε Ρ Α ___ Γ Ε Ι Α Σ Ο Υ _____ Γ Ε Ι Α Χ Α Ρ Α ___Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ε

____Κ Α Λ Η. Ν Υ Χ Τ Α _____ Σ Τ Ο Κ Α Λ Ο ___Ω Ρ Α Κ Α Λ Η κ.λ.π.

__________________________ _______________________

_ Η Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Η , συνοδεύεται κατά κανόνα και από ΣΧΗΜΑΤΑ , που ποικίλουν στους διάφορους λαούς και είναι χαρακτηριστικά της νοοτροπίας τους.Τα σχήματα αυτά μπορούν να διαιρεθούν σε τρείς κατηγορίες : Την Π Ρ Ω Τ Η , αποτελούν εκείνα που φανερώνουν συμπάθεια και φιλική συνένωση ( χειραψία

_ εναγκαλισμός _ φίλημα ).Τη Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η , αποτελούν εκείνα που δηλώνουν σεβασμό και υποταγή ( υπόκλιση _ γονυκλισίες _ αφαίρεση καπέλου). Την Τ Ρ Ι Τ Η , αποτελούν τα σχήματα που έχουν σκοπό να αποτρέψουν από τον συναντώμενο κακές μαγικές επιδράσεις ( εμπτυσμός κλ.π.).

_ Το συνηθέστερο από τα σχήματα αυτά στον ελληνικό λαό , είναι από τους Ομηρικούς χρόνους η Χ Ε Ι Ρ Α Ψ Ι Α ,η αφαίρεση του Κ Α Π Ε Λ Ο Υ και η ελαφριά υπόκλιση προς τον χαιρετιζόμενο , καθώς και ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ των χεριών ιερέων , αρχιερέων , γονέων και σεβάσμιων προσώπων.

_ ΤΙΤΛΟΙ. Και ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ και ΜΟΝΑΧΩΝ.

_ ΟΙ. ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ των 4 πρεσβυγενών Πατριαρχείων (Κωνσταντινουπόλεως , Αλεξανδρείας , Αντιοχείας Ιερουσαλυμων ) προσαγορεύονται και “ΘΕΙΟΤΑΤΟΙ .”

_Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσαγορεύεται ” ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ.” Επί επιστολών και επίσημων εγγράφων ” Πρός την Α.Θ.Π.τον οικουμενικόν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως”…

..

_ Οι λοιποί Πατριάρχες και οι Αρχιεπίσκοποι Αρχηγοί των Αυτοκέφαλων Εκκλησιών “ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΙ “.

_ ΟΙ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ , όχι αρχηγοί Εκκλησιών , “ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ “.

_ Οι επαρχιούχοι Μητροπολίτες γενικώς ” ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ “.

_ Ο Μητροπολίτης ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ , κατά ιστορικό προνόμιο , προσαγορεύεται ” ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ.”

_Οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες’ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΙ”.

_ Οι Επίσκοποι γενικά ” ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΙ”.

_ Οι θεολόγοι και λόγιοι αρχιμανδρίτες ” ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΙ”.

_ Οι αρχιμανδρίτες απλώς ” ΠΑΝΟΣΙΟΤΑΤΟΙ”.

_ Οι λόγιοι ιερομόναχοι και μοναχοί ‘ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΙ”.

_ Οι Ιερομόναχοι και Μοναχοί ” ΟΣΙΟΤΑΤΟΙ”.

_ Οι έγγαμοι λόγιοι πρεσβύτεροι “ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΙ”.

_ Οι έγγαμοι πρεσβύτεροι απλώς ‘ ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΙ”.

_ Οι λόγιοι διάκονοι ” ΙΕΡΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΙ”.

_ Οι διάκονοι ” ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΟΙ”.

_______________________. ________________

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος. Μητρόπουλος