ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Μιχαήλ Βόδα 89 Αθήνα Τ.Κ.104 40 τηλ & Φαξ 201-7489161. 7481690 email:οsaax@hotmail.gr

Με Πρόσκλησή της που έστειλε στα μέλη της πολλά από τα οποία έιανι και μέλη του Συνδέσμου μας ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ Συνεταιρισμός  καλεί ως παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ(ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Π.Ε.)

Δυνάμει του υπ’ αριθμ 7/2013 απόφασης οτυ Δ.Σ. και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.1667/86 σε ΕΚΤΑΚΤΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ η οποίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 5η Νοεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17.00 στο αμφιθέατρο του Α.Μ.Α Λ. Αλεξάνδρας 173 , με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : Την υποχρεωτική αναμόρφωση του καταστατικού του Συνεταιρισμού , σύμφωνα με τον Ν.1667/86 , σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 64650/2012 εγκύκλιο του κ. υπουργού Π.Ε.Κ.Λ. και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών , ως εποπτεύουσας αρχής πλέον των Οικοδομικών Συνεταιρισμών της Χώρας , υπό την επίκληση του άρθρου 39 Ν.4030/2011.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία , η Γ.Σ. θα συνέλθει έπειτα από 7 ημέρες δηλαδή την 12-11-2013 , χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών της στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για το ανωτέρω μοναδικό θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης .

Αν δεν υπάρχει απαρτία και πάλι , η Γ.Σ. θα συνέλθει έπειτα από 7 ημέρες δηλαδή την 19-11-2013 χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών της στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για το ανωτέρω μοναδικό θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όσα μέλη και αν παρίστανται και όχι λιγότερα από επτά (7) .

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Κων ΤΑΣΑΚΟΣ και ο Γ.Γ. Νικ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ