Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  (1)

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                       

Καλούνται όλα τα   μέλη   του   «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Π.Ε.)» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.1667/86, σε  ΕΚΤΑΚΤΗ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η   οποία   θα   πραγματοποιηθεί   στην   Αθήνα την  14 Μαΐου 2014,   ημέρα   της   εβδομάδος   ΤΕΤΑΡΤΗ   και   ώρα   16:30, στο αμφιθέατρο του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Α.Δ.Α.) Λεωφ. Αλεξάνδρας 173,  με μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης: Την υποχρεωτική αναμόρφωση του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, σύμφωνα  με τον Ν.1667/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4223/31-12-2013, την υπ’ αριθμ. 64650/2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εποπτεύουσας Αρχής πλέον στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς της χώρας, κατ’ επίκληση του άρθρου 39 του Ν. 4030/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει επίσης δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4223/2013.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από τον Νόμο (1667/1986) απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει έπειτα από επτά (7) ημέρες δηλαδή την 21-5-2014, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών του Συνεταιρισμού στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για το ανώτερο μοναδικό θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει, χωρίς άλλη πρόσκληση των μελών του Συνεταιρισμού, έπειτα από επτά (7) ημέρες, δηλαδή την 28-5-2014, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για το ανωτέρω μοναδικό θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη κι αν παρίστανται και όχι λιγότερα από επτά (7).

Η εκπροσώπηση των κωλυομένων γίνεται ΜΟΝΟ με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, όπως ορίζει το άρθρο 23 του Καταστατικού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (2)

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 και 27  του Καταστατικού, το άρθρο 5 παρ.8 του Π.Δ. 93/87 και την υπ` αριθ. 2/2011 απόφαση του Δ.Σ. και Ε.Σ.

Κ Α  Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Τα μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού σε ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 21 του μηνός Μαΐου 2014 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 στo αμφιθέατρο του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΑΔΑ), Λεωφόρου Αλεξάνδρας 173, ΑΘΗΝΑ, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω  θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014.
  3. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού χρήσης 2013.
  4. Απαλλαγή μελών Δ.Σ και Ε.Σ από κάθε ευθύνη.
  5. Έγκριση ομαδικής πληρωμής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2014 για τα οικόπεδα στο Κριαρίτσι.

 

Η εκπροσώπηση των κωλυομένων γίνεται ΜΟΝΟ με Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο, όπως ορίζει το άρθρο 23 του Καταστατικού.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση άνευ άλλης πρόσκλησης, θα επαναληφθεί την επόμενη ΤΕΤΑΡΤΗ 28 Μαΐου 2014 στον  ίδιο τόπο και την αυτή ώρα, ανεξαρτήτως αριθμού Μελών.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :

      Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και επειδή είναι βέβαιο ότι στην πρώτη Συνέλευση ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑ, καλούνται τα μέλη να έρθουν την ΤΕΤΑΡΤΗ  28 Μαΐου 2014 και ώρα 18:00.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (1)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΑ ΜΕΛΗ

 

Κυρίες και κύριοι,

Σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον Συνεταιρισμό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α.- Μη εκτελεσθέντα έργα:

Τα μη εκτελεσθέντα μέχρι σήμερα έργα στον οικισμό Κριαριτσίου είναι δύο (2), ήτοι:

1.- Η κατασκευή της υδατοδεξαμενής και η σύνδεσή της με τα δίκτυα ύδρευσης και τις γεωτρήσεις.

2.- Η κατασκευή στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο.

Για το πρώτο έργο, ήτοι την κατασκευή της υδατοδεξαμενής κ.τ.λ. υπογράφεται τις αμέσως επόμενες ημέρες η μελέτη κατασκευής μεταξύ του μειοδότη και των τριών (3) Συνεταιρισμών.

Στη συνέχεια, με μειοδοτικό διαγωνισμό, θα ανατεθεί σε τεχνική εταιρία η κατασκευή του έργου.

Για το δεύτερο θέμα, ήτοι την κατασκευή του στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο, η δαπάνη του οποίου βαρύνει του τρεις (3) Συνεταιρισμούς, ευρίσκονται εν εξελίξει οι σχετικές μελέτες από την αρμοδία Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Β.- Θιγόμενα οικόπεδα:

 1.-Το θέμα με τα θιγόμενα οικόπεδα που βρίσκονται στην αμφισβητούμενη από το Δασαρχείο Χαλκιδικής έκταση του οικισμού, θα λυθεί, όπως μας έχουν υποσχεθεί, οριστικά με την σύνταξη και ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για το Δασικό Κτηματολόγιο, η οποία ολοκληρώνεται λίαν συντόμως.

Αυτό το θέμα παρακολουθείται συνεχώς και μόλις προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση όλων των οικοπεδούχων μελών.

Σε περίπτωση μη θετικού αποτελέσματος, θα υλοποιηθεί η απόφαση της Γ.Σ. (Χρηματική ικανοποίηση των θιγομένων).

2.- Οι αγωγές για αποζημίωση κατά του Ελληνικού Δημοσίου, θα υποβληθούν μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών.

Οι ετήσιες συνδρομές κατατίθενται στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 145/480034-67 και οι έκτακτες εισφορές στο λογαριασμό 145/480035-41 της ίδιας τράπεζας. Φ/Α των αποδείξεων να αποστέλλονται στον Συνεταιρισμό με απλή επιστολή, με ΦΑΞ ή και αυτοπροσώπως.

Τέλος σας παρακαλούμε σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή τηλεφώνου, να ενημερώνεται η Γραμματεία  του Συνεταιρισμού, για την δική σας εξυπηρέτηση.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (2)

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΑ ΜΕΛΗ

Κυρίες και κύριοι,

Με την παρούσα ανακοίνωση θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα κατωτέρω:

Οι προσπάθειες του Δ.Σ. προς ανεύρεση κατάλληλης έκτασης, για την ικανοποίηση και των μη οικοπεδούχων μελών, απέβησαν μέχρι σήμερα αναποτελεσματικές και οι πιθανότητες ανεύρεσης είναι μηδαμινές.

Επειδή πολλοί μη οικοπεδούχοι Συνεταίροι, θέλουν να διαγραφούν από μέλη του Συνεταιρισμού, για την διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε σε όλους υπόδειγμα αίτησης διαγραφής.

Την αίτηση αυτή θα την συμπληρώσετε και αφού την θεωρήσετε για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομία, να την υποβάλετε στον Συνεταιρισμό, για να ξεκινήσει η διαδικασία της διαγραφής.

΄Οσοι επιθυμούν να παραμείνουν μέλη, να φροντίσουν για την εξόφληση των οφειλομένων ετήσιων συνδρομών μέχρι το τέλος του μηνός Ιουνίου 2014.

Οι ετήσιες συνδρομές είναι δέκα (10,00) € και κατατίθενται στον Λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 145/480034-67. Φ/Α των αποδείξεων αποστέλλονται στον Συνεταιρισμό με απλή επιστολή, με ΦΑΞ ή και αυτοπροσώπως.

Τέλος σας παρακαλούμε σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ή τηλεφώνου, να ενημερώνεται η Γραμματεία του Συνεταιρισμού, για την δική σας εξυπηρέτηση.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΑΞ/ΚΩΝ & ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013

Α.- ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ( ΤΑΚΤΙΚΟΣ )

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

ΠΑΓΙΑ
14.00 ΕΠΙΠΛΑ- ΣΚΕΥΗ

1.078,80

16.17.000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ

4.682,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

5.760,80

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
38.00 ΤΑΜΕΙΟ

0

38.03 ΛΟΓ/ΜΟΣ 145/480034-67 ΕΤΕ

3.904,20

38.04 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

1.520.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.523.904,20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.529.665,00

40.91.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝ/ΜΟΥ

40.460,00

41.90.000 ΑΠΟΘ/ΚΑ ΣΥΝ/ΜΟΥ

1.481.615,77

88.00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 (ΕΣΟΔΑ)

7.589,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.529.665,00

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΤΟΚΟΙ)

49.909,39

2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

7.670,75

ΣΥΝΟΛΟ

57.580,14

1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

49.990,91

2. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ

7.589,23

ΣΥΝΟΛΟ

57.580,14

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013

ΕΣΟΔΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ 2012

1.522.075,77

2.ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

49.909,39

3. ΣΥΝΔ/ΜΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝ. ΜΕΡΙΔΕΣ

7.670,75

ΣΥΝΟΛΟ

1.579.655,91

ΕΞΟΔΑ

61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ(ΛΟΓΙΣΤΗΣ)

2.000,00

62.03 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

1.008,00

62.03 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

4.281,10

62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ

6.602,40

62.07 ΕΠΙΣΚ/ΕΣ ΣΥΝ/ΣΕΙΣ

228,90

62.98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΚΑΘ/ΡΙΑ)

2.088,80

63.98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ(ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΕΝΟΙΚΙΑ)

237,60

64.00.000 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΑΞΙ-ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ)

2.032,17

64.01.000 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

12.269,28

64.07.000 ΕΝΤΥΠΑ

35,70

64.07.000 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

1.017,82

64.07.030 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

727,67

64.08 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

149,31

64.09.000 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

351,90

64.98.005 ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΠΑΡ/ΝΟΣ ΦΟΡΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

16.874,32

64.98.007 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

85,94

ΣΥΝΟΛΟ

49.990,91

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.529.665,00

 

Β.- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΡΙΑΡΙΤΣΙΟΥ ( ΕΚΤΑΚΤΟΣ 31/12/2013 )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΕΚΤΑΚΤΟΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Α.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40.00 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.996.233,19

38.00 ΤΑΜΕΙΟ

0

38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

16.233,19

38.04 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

1.980.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

1.996.233,19

 

 

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΡΙΑΡΙΤΣΙΟΥ

10.120,00

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

0

ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

65.317,95

ΣΥΝΟΛΟ

75.437,95

62.03 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

0

63.04 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ κτλ)

17.839,50

63.98 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

0

64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

23.773,44

64.06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΡΙΑΡΙΤΣΙΟΥ

27.500,00

64.98.0500 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ

10.728,10

ΣΥΝΟΛΟ

79.841,04

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( ΕΛΛΕΙΜΜΑ )

-4.403,09

Γ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013

ΕΣΟΔΑ 1. ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ 31.12.13

2.000.636,28

2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ

65.317,95

3.ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

10.120,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.076.074,23

ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

0

63.04 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ κτλ)

17.839,50

64.07 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

0

64.01. ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

23.773,44

64.06 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓ/ΜΟΥ

27.500,00

64.98 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

10.728,10

ΣΥΝΟΛΟ

79.841,04

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.996.233,19

 

 

 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ         Ο  Τ Α Μ Ι Α Σ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

                Κων. ΚΑΠΟΣ        Νικ. ΤΕΝΤΑΣ          Κων. ΤΑΣΑΚΟΣ            Νικ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

 

Όλοι οι πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία εδώ—>  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014.do c