Ποσοστιαίες μειώσεις ν. 4093/2012 στις συντάξιμες αποδοχές – Επιπτώσεις στο μέρισμα Μ.Τ.Σ.

         1. Με το άρθρο Πρώτο, υποπαρ.Β.3 του ν. 4093/2012, προβλέφθηκε ποσοστιαία μείωση στις συντάξεις ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των 1.000€, με ποσοστό μείωσης  ανάλογου  με το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Η διάταξη αυτή με τις υπ’ αρ. 2287 & 2288/2015 αποφάσεις της Ολ. του ΣτΕ κρίθηκε αντισυνταγματική, γεγονός που υποχρέωνε την Πολιτεία να νομοθετήσει ανάλογα και να άρει τις δυσμενείς συνέπειες που προκαλούσε στους συνταξιούχους η παραπάνω διάταξη.

Η Πολιτεία μετά από 11 μήνες από τις αποφάσεις αυτές  με το ν. 4387/2016 πράγματι νομοθέτησε, δυστυχώς όμως για τους συνταξιούχους κατά  τέτοιο τρόπο που αντί να υπάρξει άρση του επαχθούς μέτρου, προσδιορίσθηκε νέος τρόπος απονομής των συντάξεων, με ποσοστά αναπλήρωσης τέτοια που αντί να επαναφέρουν την κατάσταση στα μισθολογικά δεδομένα προ του ν. 4093/2012 προέκυψαν μικρότερα ύψη συντάξεως, με συνέπεια να ανακύψει και η γνωστή «προσωπική διαφορά».

Αυτά εν ολίγοις, ως προς το γενικά  ιστορικό του θέματος.

2. Τώρα, ως προς το μέρισμα του Μ.Τ.Σ.

Κατ’ αρχή, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Μ.Τ.Σ., η διαμόρφωση του μερίσματος γίνεται με συγκεκριμένη εσωτερική  διαδικασία, μέσω ΥΠΕΘΑ και εν συνεχεία Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Μ.Τ.Σ.

Η παραπάνω θεσμική επισήμανση είναι αναγκαία προκειμένου  να κατανοηθεί ότι, με το ν. 4093/2012 ΔΕΝ προέκυψε μείωση του ύψους  του μερίσματος, καθόσον ο νομοθέτης αναφερόταν σε άθροισμα συντάξιμων αποδοχών, άνω των 1000€ και σε ποσοστιαίες πάνω του ποσού αυτών μειώσεων. Αυτό  καταχρηστικά αναφέρεται σε  Πράξεις Απονομής Μερίσματος, καθόσον εάν πράγματι υφίσταται αυτή η μείωση, γιατί τότε στις Πράξεις Απονομής Μερίσματος, που εκδόθηκαν μετά το ν. 4387/2016, ΔΕΝ υπάρχει διαφοροποίηση προς τα πάνω  του μερίσματος, έναντι των παλαιών μερισματούχων.

Είναι λοιπόν αναγκαίο να δούμε τι προκάλεσε σε πολύ γενικές γραμμές αυτήν την καθίζηση του μερίσματος στο Μ.Τ.Σ και πότε εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, μείωσης του μερίσματος πάνω από 50%.

Α. Αίτια

α. Διαχρονική κακοδιαχείριση από Δ.Σ.

αα. Εκμισθώσεις ακινήτων Μ.Τ.Σ. με πολύ ευνοϊκούς όρους – χαρισματικούς για τους μισθωτές.

αβ.    Μη απορρόφηση, σχεδόν στο σύνολό κρατικής επιχορήγησης το έτος 1991, ύψους τότε 5 δις. Δραχμών.

αγ.    Είσοδος το έτος 1997/1998 στο Χρηματιστήριο με μεγάλες απώλειες μετοχών του Ταμείου.

αδ.   Αδικαιολόγητη αύξηση των μερισμάτων το έτος 1993 κατά 46% ενώ ήδη ήταν εμφανή τα ελλείμματα στο Ταμείο.

β.    Ίδρυση του Ε.Κ.Ο.ΕΜ.Σ. το έτος 1996, με σκοπό τη χορήγηση στους μερισματούχους του Στρατού επιπλέον βοηθήματος, χωρίς να υπάρξει πρόβλεψη  άλλων  πόρων συντήρησης των κεφαλαίων του Ταμείου.

γ. Εξαγορά μετοχών του Ταμείου στη Γενική Τράπεζα 200.000.000 € το έτος 2000, με απόφαση του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

δ. Ένταξη στο Μ.Τ.Σ. το έτος 2002 των μελών Εθνικής Αντίστασης, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος.

Β’ Αποφάσεις μείωσης μερίσματος

Τα έτη 2011 & 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ. με ισάριθμες αποφάσεις και με έλλειμμα από την κακοδιαχείριση και από κάκιστες αποφάσεις της Πολιτείας, ύψους 300.000.000 € περίπου μείωσε από 1/1/2011 το Μέρισμα κατά 25% και από 1/1/2012 ομοίως κατά  25%, συνολικά 50%. Αυτές οι μειώσεις έγιναν πριν την εφαρμογή του ν. 4093/12 (Β’ Μνημόνιο), ο οποίος φυσικά νόμος έπληξε τις κύριες συντάξεις.

3. Συμπέρασμα.

Νομίζω, ότι η αναζήτηση χρημάτων από κρατήσεις του ν. 4093/12 στο μέρισμα, μάλλον είναι καταδικασμένη προσπάθεια, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει υλικό  αντικείμενο, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

Η καλύτερη εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου και η προσθήκη πόρων, που οφείλει η Πολιτεία να το κάνει, θα είναι το καλύτερο σημείο αναφοράς ανάκαμψης του Μ.Τ.Σ.

Νικόλαος Σουπιώνης,

Αντιστράτηγος ε.α. Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών.