ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  (ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΑΥΠΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ»

1.   Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), αποφασίστηκε ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013 και εφ εξής, ο ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) θα καταβάλει τις συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, αντί ανά τρίμηνο και απολογιστικά ,όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

2.   Κατόπιν των ανωτέρω από 27 Ιουνίου 2013 η καταβολή των συντάξεων θα πραγματοποιείται πλέον την προτελευταία εργάσιμη ήμερα κάθε μήνα και θα αφορά τον επόμενο μήνα.

3.   Επισημαίνουμε ότι στις 27/6/2013 θα καταβληθούν ταυτόχρονα και τα μερίσματα της Β’ τριμηνιαίας 2013 και τα μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013.