ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Ε.Α.E.X. – Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.

ΘΕΜΑ: «MHNΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  ΚΑΙ  Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. »

1.    Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ εναρμονιζόμενο με τις ρυθμίσεις του αρθρ. 57 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α΄), αποφάσισε με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013, οι Τομείς ΤΕΑΥΑΠ (πρώην ΤΑΥΑΠ) και ΤΕΑΕΧ (πρώην ΕΤΕΧ) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., θα καταβάλουν τις επικουρικές συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
2.    Ειδικά για τους μερισματούχους του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. επισημαίνουμε ότι στις 27/6/2013 θα καταβληθούν τα μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013 και την 1/7/2013 θα καταβληθούν τα μερίσματα της Β’ τριμηνίας 2013 (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος). Επίσης οι πληρωμές των επικουρικών συντάξεων θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε., με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, που έχουν δηλωθεί στο Ταμείο μας.