Πληροφορούμε τους συναδέλφους σχετικά με την νέα μείωση στο ΜΤΣ μπορούν να διαβάσουν και τον σχετικό πίνακα όπως επισυνάπτεται στο έγγραφο του ΓΕΣ/ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ
ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)
ΣΧΕΤ.: α. Υπ’ Αριθμ. 6/1/1-4-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ
β. Φ.951.1/60/691188/Σ.2772/8 Απρ. 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
γ. Φ.951.1/64/691774/Σ.2970/11 Απρ. 13/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
δ. Υπ’ αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ
ε. Φ.951.1/159/709597/Σ.8416/23 Σεπ. 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (γ) σχετικού, ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ0 και εγκρίσεως αυτής από τον αρμόδιο κ. ΥΦΕΘΑ, καθορίστηκε η τιμή μεριδίου για το χορηγούμενο από το ΜΤΣ μέρισμα, έτους 2013, στο ύψος των 5,1999 ?, ήτοι μειωμένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2012 (5,7142 ?) κατά ποσοστό 9%.
2. Για την ενημέρωση των μετόχων του ΜΤΣ, που υπηρετούν σε Μονάδες της αρμοδιότητάς σας, κοινοποιείται σε Παράρτημα «Α» πίνακας του δικαιούμενου, για το έτος 2013, μερίσματος.
3. Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας στις Μονάδες – Υπηρεσίες αρμοδιότητάς σας, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι μέτοχοι του ΜΤΣ.
4. Το ΥΠΠΑ/Α.Ε.Α./Δνση Οικονομικών και η ΕΑΑΣ, παρακαλούνται για την ενημέρωση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι μέτοχοι του ΜΤΣ, και των μερισματούχων, αντίστοιχα.
Υπτγος Θεόδωρος Σιδηρόπουλος
Διευθυντής
Για να δείτε το περιεχόμενο του πίνακα κάνετε κλικ εδώ Binder1