Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ( ΑΕΑ/Επιτελείο /Κ.Δ.Υ.& Α.Δ./Τ-4) με το υπ΄αριθμ.  9009/14/241-α από 26-1-2015 έγγραφο του  Κοινοποίησε την υπ’αριθμ Φ.443.8/81/159047/Σ.738 από 14-10-2014 Εγκύκλιος 1του ΥΠ.ΕΘ.Α. το οποίο έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΒΘΩ36-5ΤΓ  ( Για περισσότερα πατήστε εδώ        https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%92%CE%98%CE%A936-5%CE%A4%CE%93  )

 

ΘΕΜΑ  : Λουτροθεραπεία – Αεροθεραπεία Αναπήρων Έτους 2015

1. Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του ΑΝ 1324/49, που κυρώθηκε από το ΑΝ. 1487/50, το Ν∆ 950/42, το Ν.330/47, το άρθρο 6 του Ν∆ 4605/66, το άρθρο 24 του Ν.1043/80, το άρθρο 12 του Ν. 3036/2002 και τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.3670/2008.

                  Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τα σχετικά με τη Λουτροθεραπεία και Αεροθεραπεία των Αναπήρων Πολέμου, των Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, των Αναπήρων Ειρηνικής Περιόδου Ν.1370/44, των Αναπήρων Αντιδικτατορικού αγώνα Ν.1543/85, των Αναπήρων Αγωνιστών του ∆ημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89, των Αναπήρων Πολέμου Αμάχου πληθυσμού Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα, και των Αναπήρων  Αμάχου πληθυσμού του Ν.1863/89, καθώς και των Θυμάτων των παραπάνω κατηγοριών  κατά το έτος 2015, όπως παρακάτω :

2. ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

α. ∆ικαιούνται, (Εφόσον κριθούν από τις   Υγειονομικές Επιτροπές ότι έχουν ανάγκη αυτής, με βάση την πάθηση από την οποία κατέστησαν Ανάπηροι και την κατά το χρόνο της εξέτασής τους κατάσταση υγείας των), οι παρακάτω κατηγορίες Αναπήρων:

(1) Οι  Αξιωματικοί Πολεμικής ∆ιαθεσιμότητας Στρατού  Ξηράς, Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και πρώην Χωροφυλακής.

(2) Οι Αξιωματικοί  Ν.2588/21 και Ν.875/79 Πολεμικής Αποστρατείας.

(3) Οι  Αξιωματικοί του Ν.362/43.

(4) Οι Πολέμου Οπλίτες, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν∆.1044/71, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Ν.1043/80 και της Εθνικής Αντίστασης κατά την έννοια του ΑΝ.1855/51, Ν∆.412/70 και Ν.1543/85.

(5 ) Οι της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, που υπάχθηκαν στο Ν∆.330/47.

(6) Οι των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν.1579/50.

( 7) Οι Ειρηνικής Περιόδου του Ν.1370/44, που έπαθαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ένεκα αυτής, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη.

(8) Οι Αντιδικτατορικού αγώνα του Ν.1543/85.

(9) Οι Αγωνιστές του ∆ημοκρατικού Στρατού του  Ν.1863/89.

(10) Οι Πολέμου Αμάχου πληθυσμού του Ν.812/43, όπως ισχύει σήμερα.

(11) Οι Αμάχου πληθυσμού  του Ν.1863/89.

Για περισσότερα πατήστε εδώ —>    ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ