ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΑΠΑΣΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ  ΑΓΩΓΕΣ  ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2021

 Στο Γραφείο του Συνδέσμου μας  έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής οι κατωτέρω προσφορές Δικηγορικών Γραφείων συνεργαζομένων με το Σύνδεσμο και θα υπάρξει ανάλογη συμπλήρωση της παρούσας ανάρτησης εφόσον κατατεθούν νέες. 

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΑΠΑΣΑ

(Δικηγορικό Γραφείο ΚΑΛΟΥΔΗ,  Λ. Κηφισίας 49 Αθήνα)

Πρόταση Κατάθεσης Ειδικής Αγωγής.

Υλοποιήσει πλήρως του διατακτικού των αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρχικά της υπ αρ 244/2017 και πρόσφατα της υπ αρ 504/2021), με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι επιβληθείσες δυνάμει των διατάξεων των Ν3863/2010, Ν3865/2010, Ν3986/2011 και Ν4002/2011 κρατήσεις για την εισφορά αλληλεγγύης.

Η ικανοποίηση των  κ.κ. συναδέλφων  στρατιωτικών/ αστυνομικών συνταξιούχων  γίνεται με δήλωση βούλησης διεκδίκησης και κατάθεση αγωγής. Όσοι επιθυμούν δικαστικά την αναδρομική καταβολή των «αχρεωστήτως» καταβληθέντων κρατήσεων για την εισφορά αλληλεγγύης για το χρονικό διάστημα από 9-2-2017 μέχρι ΚΑΙ 31-5-2021, δύνανται να συμμετάσχουν σε ομαδική αγωγή (μέχρι 50 ενάγοντες) που θα ασκηθεί  από το γραφείο μας προκειμένου να διασφαλιστεί η μη παραγραφή των σχετικών αξιώσεων.

Κατ’ εξαίρεση, όσοι από τους ανωτέρω συνταξιούχους έχουν ασκήσει ένσταση ή έφεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν την 9/2/2017, με αίτημα την ακύρωση της συνταξιοδοτικής πράξης κατά το μέρος που παρανόμως υπολογιζόταν κράτηση για την εισφορά αλληλεγγύης επί της σύνταξής τους, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις ως άνω ομαδικές αγωγές και διεκδίκησης της ως άνω ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, για χρόνο προγενέστερο της 9/2/2017.

Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή στις αγωγές:

1) Φωτοαντίγραφο των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης για τον 5ο/2019 και 5ο/2020.

2)Οποιαδήποτε Αίτηση ή Ένσταση έχετε υποβάλλει σχετικά με την υπόθεση στο Ε.Σ ή στο Ν.Σ.Κ ή στο Γ.Λ.Κ.

3)Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής (εις διπλούν).

1.- Οικονομικές υποχρεώσεις /κάλυψη δικαστικών εξόδων. Το συνεργαζόμενο (*)  με το Σύνδεσμο Αθηνών Δικηγορικό Γραφείο ΚΑΛΟΥΔΗ ( Δικηγόρος Αθηνών  ΚΑΛΟΥΔΗ Σωσίπατρου Αικατερίνη (ΑΜ/ΔΣΑ 33591 – Λ. Κηφισίας 49),  κατέθεσε πρόταση ενημέρωσης και προσφοράς των Μελών του Συνδέσμους μας ως κατωτέρω.

Α.-Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις ως άνω δικαστικές διεκδικήσεις υποχρεούται να καταβάλει ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ:

Για τα έξοδα σύνταξης, κατάθεσης, επίδοσης και εκδίκασης εκάστης ομαδικής αγωγής στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ποσό των τριάντα 30,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

IBAN: GR 6801717520006752140185225 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗΣ)

Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ & ΕΑΣ

Β.- Μετά από ΠΡΌΣΦΑΤΗ πρόταση του Δικηγορικού Γραφείου ο εντολοδόχος ΔΕΝ οφείλει καμία απολύτως άλλη αμοιβή σε θετική ή αρνητική έκβαση.

   Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η… ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ.

Στο έντυπο της ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  απαιτείται θεώρηση Βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής.

Για όσους κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (χωρίς παρουσία σε ΚΕΠ ή ΑΤ)

Μέσω του Gov.gr  (Αρχική,  Πολίτης και καθημερινότητα,  Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση,  Έκδοση εξουσιοδότησης)

να περιλάβουν σε αυτή το παρακάτω ακριβές κείμενο.

Εξουσιοδοτώ και νομιμοποιώ με   τη  παρούσα   τους   δικηγόρους   Αθηνών: 1) Αικατερίνη Σωσίπατρου ΚΑΛΟΥΔΗ και 2) Σωσίπατρο Χαρ. ΚΑΛΟΥΔΗ  κατοίκους     Αθηνών-Λ. Κηφισίας  49 , για την άσκηση  ομαδικής  ΑΓΩΓΉΣ που αφορά την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των μέχρι την άσκηση και  επίδοση της αγωγής κρατήσεων υπέρ της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου  που εδρεύει στην Αθήνα-, καθώς και ως  πληρεξούσιοι  και  αντίκλητοί  μου  να παρασταθούν και να με εκπροσωπήσουν  από κοινού ή ο καθένας χωριστά στο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά την δικάσιμο της υπόθεσής μου, ως και σε κάθε αναβολή συζήτησης της υπόθεσής μου.

Να  λαμβάνουν   παντός  είδους  έγγραφα  από τις αρμόδιες διοικητικές  υπηρεσίες, να  παρίστανται από κοινού ή ο καθένας χωριστά  σε  όλες  τις  δίκες  κάθε  βαθμού ,  να  ενεργούν   όλες  τις  διαδικαστικές πράξεις  και  τα  σχετικά  ένδικα  μέσα, να  υποβάλλουν  σχετικές  αιτήσεις  (ή  ενστάσεις)  ενώπιον  κάθε  διοικητικής  ή δικαστικής  αρχής  για  την  καταβολή  των  δικαιουμένων  εις  εμέ ως  άνω  διαφορών    και  εν  γένει  ενεργούν  ως  πληρεξούσιοι   και αντίκλητοί  μου  μέχρι  πέρατος (τελεσιδικίας)  της  υπόθεσης  αυτής, οι  οποίοι  δύνανται  να  διορίζουν  και  άλλους   πληρεξούσιους δικηγόρους  άνευ  δικαιώματος  προσθέτου  αμοιβής .-

Για το ενημερωτικό του δικηγορικού γραφείου πατήστε εδώ—>> ΝΕΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Προς διευκόλυνση σας τα σχετικά έντυπα θα βρίσκονται τόσο σε μορφή DOC όσο σε PDF ως κατωτέρω:

  1.   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΑΣ              DOC
  2.   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΑΣ-1-PDF
  3.   ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (COPY+PASTE)

 

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΑΠΑΣΑ

(Δικηγορικό Γραφείο του κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα, Θεμιστοκλέους 33 Αθήνα)

Πρόταση Κατάθεσης Ειδικής Αγωγής.

 Α.- Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές:

1) Φωτοαντίγραφο της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου..

2) Φωτοαντίγραφο των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης για τον 5ο/2016, 5ο/2017,  5ο/2018,  5ο/2019, 5ο/2020  και 5ο/2021 (ιστοσελίδα e-EFKA).

3) Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης σε τρία αντίτυπα με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

4) Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

5) Φ/Α Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας ενδιαφερομένου.

Β.- Οικονομικές υποχρεώσεις /κάλυψη δικαστικών εξόδων.

1.-Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις ως άνω δικαστικές διεκδικήσεις υποχρεούται να καταβάλει Για τα βασικά έξοδα σύνταξης δικογράφων, παράβολα, ένσημα, επίδοση και εκδίκασης εκάστης ομαδικής αγωγής στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου το ποσό των τριάντα 30,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 155/678645-64 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αιτιολογία κατάθεσης: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗ

2.- Με την πρόταση του Δικηγορικού Γραφείου ο εντολοδόχος οφείλει αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου που ανέρχεται στο 5% πλέον ΦΠΑ, επί του ποσού που θα επιδικαστεί.

 Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η. 

Α) ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΙΚΗΤΑ εδώ—>  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΝΗΜ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Και μην ξεχνάτε ότι σε περίπτωση συνεργασίας χρειάζεται βεβαίωση για το γνήσιο υπογραφής και στα τρία αντίτυπα του Συμφωνητικού Εργολαβικού καθώς της Εξουσιοδότησης.

 ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

  1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  2. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
  3. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΝΗΜ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

****ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

TA ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ  ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΣΑΠΑΣΑ