Σας ενημερώνουμε ότι, όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, μετά την απογραφή μας από τον ΟΠΑΔ, η θεώρηση του βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης ισχύει εφ’ όρου ζωής, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση του τριμηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος από την Υπηρεσία Συντάξεων.