ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ.

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας. Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Γενικότερα θα πρέπει η εκπαίδευση να οδηγεί στην ανάπτυξη της παιδείας, να προάγει την καλλιέργεια του ανθρώπου, να τον καθιστά περισσότερο ανθρώπινο μέσα στην κοινωνία και να τον ευαισθητοποιεί, ώστε να σέβεται πρώτα τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του.

Η ανθρωπιστική ευαισθησία του ανθρώπου προς τους συνανθρώπους του και τα ευγενικά αισθήματα, του αυτοσεβασμού και ετεροσεβασμού του, μόνο με την παιδεία και την εκπαίδευση του καλλιεργούνται και εφαρμόζονται στην πράξη.

Ως παιδεία συνολικά σε όλες τις ηλικίες και σαν σύστημα Αγωγής, ορίζεται η μεθοδική διδασκαλία που αποβλέπει στη διερεύνηση του πνεύματος, την καλλιέργεια της ψυχής και την αρμονική ανάπτυξη των μελών του σώματος.

Περιλαμβάνει κάθε ενέργεια και προσπάθεια για την ανάπτυξη και διαμόρφωση των φυσικών μας ικανοτήτων.

Είναι ανθρωποποιός δύναμη.

Κύριοι στόχοι της είναι η διαμόρφωση του πνεύματος και της συνείδησης.

Χαρακτηριστικά, ο Πλάτων θεωρεί ότι αποστολή της παιδείας είναι η αφύπνιση της συνείδησης και η στροφή της βούλησης προς το αγαθό.

Ειδικότερα, με την αγαθοποιό δύναμη της παιδείας και των γνώσεων διευρύνεται η αντίληψη, ωριμάζει η σκέψη, οξύνεται η διάνοια, αναπτύσσεται η κρίση.

Εκλεπτύνεται η συνείδηση, εξευγενίζονται τα συναισθήματα, εξημερώνονται τα ήθη, ενδυναμώνεται η βούληση, ισχυροποιείται ο χαρακτήρας.

Έχοντας λοιπόν πνευματική ωριμότητα και ηθική ανωτερότητα οδηγούμαστε στην αλήθεια και την αρετή.

Η αλήθεια, η αρετή, η βίωση μας κατά λόγο δίκαιο, και η καταξίωσή μας σαν αυτόνομες, δημιουργικές και ελεύθερες προσωπικότητες, αποτελούν την “εντελέχεια” της παιδείας.

Θεωρώντας την παιδεία, σαν μεγάλο πνευματικό άθλημα και σαν υψηλό λειτούργημα για να εκπληρώσει την λειτουργική της αποστολή, καλείται ο άνθρωπος να την δει σαν κοινωνικό φαινόμενο και κοινωνική αναγκαιότητα για την ανθρωπιστική του συμπεριφορά.

Έτσι η παιδεία πρέπει :

Να καλλιεργεί και να αναπτύσσει στο άτομο την πολιτική και κοινωνική συνείδηση.

Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πλάτων στους “Νόμους”.

“Παιδεία είναι η από την παιδική ηλικία εκπαίδευση προς την αρετή, η οποία συντελεί ώστε κανείς να επιθυμεί και να αγαπά πολύ να γίνει πολίτης, γνωρίζοντας καλά να άρχει και να άρχεται με πνεύμα δικαιοσύνης.

Να αναπτύσσει τις πνευματικές και ηθικές δυνάμεις των πολιτών

Να χαρίζει στην κοινωνία μέλη δημιουργικά και παραγωγικά και έτσι να προωθεί όλους τους τομείς της πνευματικής, ηθικής και υλικής ζωής.

Επιστήμες, δίκαιο, τέχνες, επαγγέλματα και όλες τις οικονομικές δραστηριότητες (Γεωργία, Εμπόριο, Βιομηχανία, Τουρισμό, Ναυτιλία)

Να μορφώνει πνευματικά και ηθικά τα άτομα, συγκροτώντας μια ισορροπημένη και αρμονική κοινωνική συμβίωση.

Να συμβάλλει θετικά με την καλλιέργεια του ανθρωπιστικού ιδεώδους στη διεθνή ειρήνη, σε ολόκληρη τη διεθνή κοινωνία.

Με την παιδεία και την εκπαίδευση του ανθρώπου επενδύουμε σε μια κοινωνία ανθρώπινη, ανθρωπιστική, ως αξία μοναδική και αναντικατάστατη.

Η ανθρωπιστική παιδεία είναι το μοναδικό μέσο για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της άγνοιας, του φόβου και του δογματισμού.

Γνώμονάς της είναι ο σεβασμός της σκέψης του νέου ανθρώπου.

Δεν προσπαθεί να την φυλακίσει σε καλούπια, ούτε να την εξοντώσει υποβάλλοντας την στο μαρτύριο της καθημερινής σχολικής αποστήθισης.

Απεναντίας, στόχο της έχει να καλλιεργήσει τον κριτικό στοχασμό, τον προβληματισμό και την αμφιβολία.

Γιατί μόνο με αυτές τις μεθόδους μπορεί να ελευθερώσει το νου των μαθητών, μόνο έτσι μπορεί να διδάξει ότι η μόρφωση δεν αποτυπώνεται σ’ ένα πτυχίο , αλλά αποτελεί μια διαρκή κατάκτηση του ανθρώπου.

Η γενικότερη παιδεία πρέπει να έχει ένα κοινωνικό και ανθρωπιστικό περιεχόμενο.

Κοινωνικό, με την έννοια ότι συνδέεται στενά με την κοινωνική πραγματικότητα και συνηθίζει το παιδί στην ομαδική και κοινωνική ζωή.

Ανθρωπιστικό, με την έννοια ότι πρέπει να καλλιεργεί στο μαθητή όλες εκείνες τις αξίες, που θα τον κάνουν ν’ αγωνίζεται για το δικό του καλό αλλά και για την ευημερία του συνόλου, για την καλυτέρευσή των συνθηκών ζωής του κοινωνικού συνόλου.

Βικιπαίδεια : Η διάπλαση και τελείωση του ανθρώπου στην αρχαία Ελλάδα κατά τον Πλάτωνα, στηρίζεται στην αγαθή φύση και στην ορθή παιδεία.

Η παιδεία και η ηθική είναι σχεδόν τα μόνα πράγματα, που δημιουργούν τον καλό άνθρωπο.

Αυτά φτιάχνουν τον καλό άνθρωπο και το καλό βασιλεία – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο κυριότερος λόγος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση. – Herbert SPENSER

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος