Δημοσιεύουμε διαπιστώσεις και οδηγίες του Αντισ/γου ε.α κ. Σουπιώνη Νικολάου σε συνεργασία με δικηγορικό γραφείο, σχετικά με την καταβολή των αναδρομικών.

Αγαπητοί συνάδελφοι / κύριοι

 Επειδή αρκετοί συνάδελφοι, εν ενεργεία και αποστρατεία ρωτούν σχετικά :

  • Για  τα αναδρομικά ποσά που θα καταβληθούν με τη σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου,
  •    Τη διαμόρφωση των  αποδοχών, μετά την πρόσφατη  νομοθετική ρύθμιση ( ν. 4307/15.11.2014) και,
  •     Για την  εφαρμογή  των δικαστικών  αποφάσεων  ανωτάτων   δικαστηρίων, σχετικών με την ακυρότητα του ν.4093/2012, σας  γνωρίζουμε τα’ ακόλουθα:
  1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας , με τις υπ’ αρ. 2194 και 2195/ 13.6.2014 αποφάσεις της Ολομέλειας ακύρωσε την υπ’ αρ. οικ.2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αν. Υπουργού    Οικονομικών  για το μέρος εκείνο που αφορούσε την αναδρομική μείωση των αποδοχών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και δη από 1.8.2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Κατά συνέπεια  η διαφορά της σύνταξης της περιόδου από 1.8.2012 έως 31.12.2012, πρέπει να  επιστραφεί   ολόκληρη. Σημειωτέον τα χρηματικά αυτά ποσά παρακρατήθηκαν σε έξι μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του 2013.

Παράλληλα η Πολιτεία με πρόσφατο νόμο (4307/15.11.2014) κατάργησε αναδρομικά από το χρόνο που ίσχυσαν (1.8.2012) τους συντελεστές διαμόρφωσης των αποδοχών  του ν. 4093/2012 και επανέφερε κατά το ήμισυ τους παλαιούς συντελεστές. Επίσης  με τις διατάξεις του νέου νόμου  ορίζεται ότι, με κ.υ.α. των αρμόδιων υπουργών θα καθορισθεί η επιστροφή των αναδρομικών ποσών από 1.8.2012 έως 31.12.2014.

‘Όπως όμως προεκτέθηκε, η Πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του ΣτΕ, γι’ αυτό το ποσό της επιστροφής που σχετίζεται  με την αναδρομική εφαρμογή του ν. 4093/2012 (Αύγουστος 2012 – Ιανουάριος 2013)  πρέπει να αφορά  σε ολόκληρο της διαφοράς και όχι το ήμισυ όπως διαμορφώνεται με το ν. 4307/2014, για  το  υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου με τη σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου αναμένεται να επιστραφεί  το 50% των αχρεωστήτως καταβληθέντων, το δε υπόλοιπο  θα καταβληθεί με τα λοιπά αναδρομικά σε βάθος τριετίας, αρχής γενομένης με τη σύνταξη Φεβρουαρίου.

  1. Σημειωτέον ότι, οι αποδοχές μετά την ψήφιση του ν. 4307/2014, δεν επανέρχονται επακριβώς  κατά το ήμισυ, καθόσον οι ποσοστιαίες μειώσεις της σύνταξης με βάση τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β του ν. 4093/2012, ήτοι των ποσοστών  5, 10, 15, 20%, αναλόγως του ύψους της σύνταξης, παραμένουν ως έχουν. Σημειωτέον το ποσοστό  αυτό μείωσης προσμετράται στο ποσό της σύνταξης που εναπομένει από τις λοιπές κρατήσεις, πλην όμως το ύψος του ποσοστού  προσδιορίζεται ανάλογα με το σύνολο   των συντάξιμων  αποδοχών.
  2.  Επίσης,  σχετικά με όσους άσκησαν έφεση  κατά των διατάξεων του ν. 4093/2012, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αρμόδιο ανώτατο δικαστήριο για τη διαφορά  των συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν σύσκεψης η Ολομέλεια του Δικαστηρίου αποφάνθηκε με ψήφους 27 έναντι 2 υπέρ της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012 για τους μισθολογικούς συντελεστές  του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας. Σύμφωνα δε με ασφαλείς πληροφορίες η σχετική απόφαση θα δημοσιευθεί αρχές του έτους 2015.

             Όσοι δεν άσκησαν έφεση έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν άμεσα αγωγή, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, για την αποκατάσταση της μείωσης της σύνταξης, και μάλιστα  εντόκως από την άσκηση της αγωγής.

Αθήνα,  15    Δεκεμβρίου 2014

Με εκτίμηση

Δημήτριος Δημητρίου                             Νικόλαος Σουπιώνης

                 Δικηγόρος                                Αντιστράτηγος ε.α.