Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

1.      Η Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. είναι ανώνυμη Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.  ιδρύθηκε  με τον Ν. 3607/2007 και προέρχεται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών ) (Κ.Η.Υ.Κ.Υ.) που είχε ιδρυθεί με το Ν.Δ. 390/1969 . Η εποπτεία και ο έλεγχος της εταιρείας ασκείται από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ . Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού Δικαίου , σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής Οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3607/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Διοικητικών πράξεων όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν 4024/2011 και υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3429/2005 ΔΕΚΟ  εξαιρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14. Από τη δημοσίευση του ιδρυτικού της Νόμου, η εταιρεία ανέλαβε έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και τις επεκτάσεις τους .

2.      Δυνάμει του Ν.4093 /2012 από 1-1-2013 η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος για τον έλεγχο των αρχείων πληρωμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλειας (Φ.Κ.Α.) και την πληρωμή των συντάξεων. Ολοι οι Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμών συντάξεων σε μηνιαία βάση με καταληκτική ημερομηνία την 10η ημέρα κάθε μήνα , στα οποία περιέχονται αναλυτικά και ανά συνταξιούχο α) Τα ποσά των συντάξεων που καταβάλει κάθε φορέας. β) ένδειξη εξαίρεσης από τις μειώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και γ) Την περιοδικότητα καταβολής του ποσού της Σύνταξης .