Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις με βάση τις διατάξεις του  ν. 4387/2016, όπως συμπλ. και τροπ. με ν. 4472/2017.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 4387/ 2016 « Ανταποδοτική σύνταξη», για τον υπολογισμό της σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, συναρτώμενο με τις καταβληθείσες για το διάστημα αυτό ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα επισημαίνεται ότι αν υπάρχει χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίσθηκε πλασματικά, υπολογίζεται στον προσδιορισμό της  σύνταξης,  εφόσον καταβλήθηκε το αναλογούν ποσό εξαγοράς. Το δε τελικό ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο είναι ανάλογο με τα έτη καταβολής των  εισφορών.

  1. Με βάση τα νέα αυτά δεδομένα, που ισχύουν, για τους  στρατιωτικούς συνταξιούχους από 1.7.2016, διαμορφώνεται το εξής συνταξιοδοτικό περιβάλλον:
  • Αποσύνδεση αποδοχών ενέργειας, με τις συνταξιοδοτικές αποδοχές.

Έτσι η σύνταξη δεν θα συναρτάται πλέον με βασικό στοιχείο τον καταληκτικό  βασικό μισθό ενέργειας, αλλά θα υπολογίζεται με βάση τον  μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχώντου ασφαλισμένου, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, σε συνάρτηση με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

  • Μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης, το ύψος του οποίου θα συναρτάται από τα   έτη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Δηλαδή   η μάχιμος πενταετία, ως πραγματική υπηρεσία βάσει του άρθρου 40 π.δ. 169/2007 « Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων», καθώς και η επιπλέον τριετία, του άρ 42 π.δ.169/2007, γνωστά ως «έτη Κονδύλη», για τους Αστυνομικούς από βαθμό Ανθυπαστυνόμου και κάτω, δεν θα αναγνωρίζεται με το δεδομένο ότι δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές.

  1. Με βάση τα σημαντικά αυτά δεδομένα διαμορφώνεται σημαντική μείωση των καθαρά καταβαλλόμενων συνταξιοδοτικών αποδοχών κατά 18% . Το γεγονός αυτό θα γίνει αντιληπτό, βάσει των νέων σημειωμάτων αποδοχών από το έτος 2018.

Τη μείωση  αυτή οι παλαιοί συνταξιούχοι  θα την υποστούν, που βγήκαν στη σύνταξη πριν  της 1.7.2016, από την 1.1.2019, βάσει του άρθρου 14 παρ. 2α ν. 4387/2016, όπως τροπ. με άρ. 1 παρ. 2 ν. 4472/2017.

  1. Οπωσδήποτε η μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων επί του καταβαλλόμενου ποσού κατά 18% θα επιφέρει μεγάλη μετατροπή στις αποδοχές των στρατιωτικών συνταξιούχων, όταν μάλιστα στην ηλικία που λαμβάνουν τη σύνταξη υπάρχουν πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις σε εκκρεμότητα.

Λύση σημαντική στο θέμα αυτό είναι  να συνυπολογιστούν η μάχιμος ως άνω πενταετία και η τριετία Κονδύλη, που είναι από το π.δ. 169/2007 αναγνωρισμένες, ως πραγματική υπηρεσία, μαζί με τα λοιπά συντάξιμα έτη που έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο προβλεπόμενο από τον πίνακα του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 4387/2016,  ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο συναρτάται ανάλογα με τα έτη καταβολής των  εισφορών και αυξάνει αντίστοιχα τις καταβαλλόμενες συντάξιμες αποδοχές. Έτσι η μείωση που θα υποστούν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι  θα είναι σημαντικά μικρότερη του 18%.

        Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόκληση για τις Ομοσπονδίες και Συνδέσμους Αποστράτων, για ενημέρωση – κοινοποίηση στους  αρμόδιους  Υπουργούς, ώστε  τα εν λόγω έτη, να αναγνωριστούν προσθετικά στον εν λόγω  πίνακα του άρθρου 8 παρ. 4, με συνυπολογισμό του αντίστοιχου ποσοστού αναπλήρωσης.

Εξάλλου η Πολιτεία το οφείλει αυτό και για λόγους αποκατάστασης της αδικίας   προς τους στρατιωτικούς συνταξιούχους, οι οποίοι εκτός των άλλων μειώσεων που έχουν υποστεί κατά το παρελθόν,  υπέστησαν πρόσθετες μειώσεις, με το ν. 4093/2012 ( ΙΙ Μνημόνιο), πέραν από την ποσοστιαία μείωση του εν λόγω νόμου, που ήταν για όλους τους συνταξιούχους, και αυτή  των μισθολογικών συντελεστών των ειδικών μισθολογίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί.

 

Σεπτέμβριος 2017

Νικόλαος Σουπιώνης, Αντιστράτηγος ε.α.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών