Θ Ε Μ Α: « Αλλαγή του τρόπου πληρωμής των οιονδήποτε δαπανών στους ασφαλισμένους του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων πρώην Αστυνομίας Πόλεων »
Σ Χ Ε Τ: α) Άρθρο 40 του Νόμου 3863/2010
β) Υπ’ αριθμ. 50/14 από 23 – 12 – 2013 απόφαση Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

1.- Από ενάρξεως του οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα από την επανέναρξη της λειτουργίας του Κ.Υ.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. την 13 Ιανουαρίου 2014, κατ’ εφαρμογή των σχετικών α & β του παρόντος, όλες πλέον οι χρηματικές συναλλαγές του Κλάδου με τους ασφαλισμένους θα γίνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
2.- Ο κάθε ασφαλισμένος του Κλάδου θα δύναται είτε να προσέρχεται αυτοπροσώπως είτε να αποστέλλει ταχυδρομικώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Κ.Υ.Υ.Α.Π., δηλαδή:
Α. Φάρμακα (μόνο εφόσον δεν έχει τεθεί η ειδική εγγυητική σφραγίδα του Κ.Υ.Υ.Α.Π.)
Ι. Αντίγραφο της κοστολογημένης συνταγής του φαρμακείου,
ΙΙ. Ταμειακή απόδειξη πληρωμής του φαρμακείου,
ΙΙΙ. Βιβλιάριο υγείας ασφαλισμένου και των προστατευόμενων μελών του κατά περίπτωση &
ΙV. Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών τελευταίου τριμήνου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ)
Β. Εργαστηριακές εξετάσεις
Ι. Φωτοτυπία ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ιατρού,
ΙΙ. Ταμειακή απόδειξη πληρωμής του εργαστηρίου,
ΙΙΙ. Βιβλιάριο υγείας ασφαλισμένου και των προστατευόμενων μελών του κατά περίπτωση &
ΙV. Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα αποδοχών τελευταίου τριμήνου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ)
Γ. Τοκετός
Ι. Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου,
ΙΙ. Βιβλιάριο υγείας του άμεσα ασφαλισμένου στον Κ.Υ.Υ.Α.Π. &
ΙΙΙ. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του άλλου γονέα, στην οποία να φαίνεται ο ασφαλιστικός του Φορέας.
3.- Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα ελέγχονται από την Υπηρεσία μας θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εν συνεχεία μετά την εκκαθάριση της κάθε δαπάνης, το αναλογούν χρηματικό ποσό θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ του άμεσα ασφαλισμένου (ανεξαρτήτως εάν η δαπάνη αφορά άμεσα ή έμμεσα προστατευόμενο μέλος), μέσω του τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
4.- Επειδή με την μέχρι τώρα υποβολή στην Υπηρεσία μας από τους ασφαλισμένους των ατομικών τους λογαριασμών ΙΒΑΝ, διαπιστώθηκαν αρκετά λάθη σε αυτούς, με αποτέλεσμα το ηλεκτρονικό σύστημα να μην τους καταχωρεί και επακόλουθο αυτού είναι η καθυστέρηση καταβολής του χρηματικού ποσού μέσω των τραπεζικών λογαριασμών, θα πρέπει όλοι οι ασφαλισμένοι να αποστέλλουν υποχρεωτικά, μαζί με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τους και απλό φ/ο της σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο να φαίνεται ο 25ψήφιος αριθμός τους ΙΒΑΝ (π.χ. GR- 2345 ……κλπ).
5.- Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε θα προσκομίζονται στα ακόλουθα γραφεία:
ΤΕΑΠΑΣΑ, Βερανζέρου 48, ΤΚ – 10438, Αθήνα
Α.Δ. Κέρκυρας, Παρ/μα Κλάδου Υγείας, Πλ. Ν. Φρουρίου 1, ΤΚ 49100, Κέρκυρα
Α.Δ. Αχαίας, Παρ/μα Κλάδου Υγείας, Ερμού 95, ΤΚ 26110, Πάτρα
ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΤΕΑΠΑΣΑ / Δ/νση Ασφάλισης Παροχών
Τμήμα Συμπληρωματικών Παροχών Υγείας
Βερανζέρου 48, Αθήνα, 10438
6.- Την παρούσας να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλοι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι στον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων πρώην Αστυνομίας Πόλεων των Υπηρεσιών σας. 7.- Η Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων Α.Ε.Α./Τμήμα 4ο Επικοινωνίας & Εξυπηρέτησης Αποστράτων, παρακαλείται για την ενημέρωση των Σωματείων Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ. ανά την Επικράτεια.-

Η Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ Ταξίαρχος