Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)

Μια απόφαση Πρωτοδικείου  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ( ΦΗΜΕΣ) στη Μακεδονία , από ότι φαίνεται  , έγινε η αιτία να προκληθεί κύμα προσφυγών δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου στις εφορίες προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις για την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης. Ακολούθησαν κάποιοι συνδικαλιστικοί φορείς οι οποίοι κάλεσαν τα μέλη τους να καταθέσουν αίτηση προκειμένου να αποφύγουν την παραγραφή της διετίας σε περίπτωση που κριθεί σε ανώτερο βαθμό ότι η εισφορά είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Σημειώνεται ότι η εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 1% έως 4% επί του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου. Στην πραγματικότητα δεν διαφαίνεται φως επιστροφής, αλλά φαίνεται πως η ταλαιπωρία στις εφορίες έχει γίνει δεύτερη φύση.

                            Σας υπενθυμίζουμε τα εξής :

 

1.      Με το άρθρο 11 του Ν 3865/2010 (ΦΕΚ 120Α /21-7-2010 ) θεσπίστηκε από 1η Αυγούστου 2010 , μηνιαία κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων των (Ε.Α.Σ.), η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια , στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) , το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008(ΦΕΚ 58-Α). Σκοπός του λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Η Ε.Α.Σ. παρακρατείται μηνιαία από τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο ως εξής :

·         Για τις συντάξεις από 1.400,01 ευρώ έως 1.700,00 ευρώ , ποσοστό 3%.

·         Για τις συντάξεις από 1.700,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ , ποσοστό 4%.

·         Για τις συντάξεις από 2.000,01 ευρώ έως 2.300,00 ευρώ , ποσοστό 5%.

·         Για τις συντάξεις από 2.300,01 ευρώ έως 2.600,00 ευρώ , ποσοστό 6%.

·         Για τις συντάξεις από 2.600,01 ευρώ έως 2.900,00 ευρώ , ποσοστό 7%.

·         Για τις συντάξεις από 2.900,01 ευρώ έως 3.200,00 ευρώ , ποσοστό 8%.

·         Για τις συντάξεις από 3.200,01 ευρώ έως 3.500,00 ευρώ , ποσοστό 9%.

·         Για τις συντάξεις από 3.500,01 και άνω                            ποσοστό 10%.

Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη :

·         Το ποσό της βασικής ακαθάριστης μηνιαίας σύνταξης .

·         Το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης και ,

·         Η τυχόν καταβαλλόμενη προσωπική διαφορά σύνταξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1)      Για την πρώτη κατηγορία το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ( 1400 ευρώ) .

2)      Σε περίπτωση που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι , για τον προσδιορισμό του ποσοστού παρακράτησης Ε.Α.Σ. λαμβάνεται υπόψη το Συνολικό ποσό της Σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί .

3)      Σε περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων από μια κύριες συντάξεις από το Δημόσιο , λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών

2.      Με το άρθρο 44του Ν.3986/2011 θεσπίστηκε από 1-8-2011 αναπροσαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων του Ν.3865/2010 κατά 6% έως 14%

 

Κατά της απόφασης παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που εστάλλει ατομικά στο καθένα μας ενεργήσαμε ως εξής

1)    Υποβάλλαμε ΕΝΣΤΑΣΗ ενώπιον του Α Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το υπόδειγμα  εντύπου ( 11 )

 

2)      Υποβάλλαμε ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο Γ.Λ.Κ. με το σκεπτικό ότι υπολογίζει και παρακρατεί , όλως αδικαιολόγητα την εν λόγω εισφορά , με βάση τα ποσοστά της Σύνταξης , όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από τις ΜΕΙΩΣΕΙΣ  που επεβλήθησαν :

·         Με τον Ν 4024/2011 (Α-226)  άρθρο 1 παρ 10 εδαφ α από την 1-11-2011 κατά 20% σε συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ το μήνα

·         Με τον Ν 4051/2012 (Α-40) άρθρο 1 παρ 1εδαφ α, β, γ, κατά 12% σε συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ το μήνα  άρθρο

·         Με τον Ν4093/2012 (Α-222) άρθρο 1 παρ 31 εδαφ α αναδρομική προσαρμογή της Σύνταξης στο Νέο Μισθολόγιο των εν ενεργεία Στρατιωτικών από 1-8-2012  .

·         Και από  1-1-2013 Πρόβλεψη Μνημονίου ΙΙΙ .

            με βάση τα  ποσά της σύνταξης , όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί ΠΡΙΝ από τις παραπάνω μειώσεις, όπως προκύπτει και από τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα αποδοχών, που μας είχαν αποσταλεί με το υπόδειγμα  εντύπου  ( 30 )

Κατόπιν των ανωτέρω όσοι ακολούθησαν τις οδηγίες μας έκαναν στην ώρα τους τις ενέργειες που ήσαν αναγκαίες

Ο Σύνδεσμός μας και η ΠΟΑΑΣΑ ενημέρωσαν όσο μπορούσαν τα μέλη τους. ΜΗ Λαμβάνετε υπόψη τις διαδόσεις. Γίνεται έρευνα για την αλήθεια των πληροφοριών και πως διεδόθησαν στο διαδίκτυο. ΜΗ δημιουργείτε προβλήματα στις Δημόσιες Υπηρεσίες – Εφορίες  με τις αιτήσεις σας. Ενημερωθείτε απο τον Σύνδεσμό μας και τους κατά τόπους Συνδέσμους.