Δικαίωμα υποβολής αίτησης ε.α. Αστυν. Υποδ/ντών για την εν αποστρατεία προαγωγή τους στο βαθμό του Αστυν. Δ/ντή

Με τις διατάξεις του άρθρου 91 ν.4962/2022 δόθηκε εκ νέου η δυνατότητα στους αποφοίτους Σχολής Αξιωματικών (Σ.Α.Ε.Α.)  και του Τμήματος Επαγγελματικής Μετ/σης Ανθ/μων (Τ.Ε.Μ.Α.) , οι οποίοι τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του Ασυν. Υποδ/ντή ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομια τους στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ , λόγω συμπλήρωσης 35ετίας συντάξιμης Υπηρεσίας ή καταλήψεως τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους ή σωματικής ανικανότητας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την εν αποστρατεία προαγωγή τους στο βαθμό του Αστυν. Δ/ντή, χωρίς να γεννώνται σε αυτούς συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι 28-10-2022.

Επισυνάπτεται η σχετική διαταγή του Αρχηγείου