Ο Αντιστράτηγος ε.α ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπύρος μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α έχει συντάξει σχετικά έντυπα και προτείνει όπως τα μέλη μας προσφύγουν άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά του Ελληνικού Δημοσίου με ατομικές αγωγές ή εφέσεις- Αγωγές  ( ανάλογα την περίπτωση ) ή μέσω δικηγόρου (συμμετοχή μεμονωμένα ή με ομαδικές αγωγές). Καλούμε τα μέλη μας αφού το σκεφτούν,  όπως προσέλθουν στις κατά τόπους Ενώσεις-Συνδέσμους Αποστράτων προκειμένου να αναζητήσουν τα έντυπα ΑΓΩΓΩΝ για όσους έχουν ήδη προσφύγει και ΕΦΕΣΕΙΣ – ΑΓΩΓΕΣ  για όσους δεν έχουν κάνει τίποτε μέχρι σήμερα. Προς πληρέστερη και σαφή εικόνα σας παραθέτουμε το ενημερωτικό σημείωμα  του Νομικού Συμβούλου και Ειδικού Γραμματέα της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. Αστυνομικού διευθυντή ε.α. και δικηγόρου  Καλλογιανάκη Νικήτα.

                                  Αθήνα 31-10-2014

Όλους τους Συνδέσμους -Ενώσεις μας,  (ως ο συνημμένος πίνακας)

ΘΕΜΑ: « Κατάθεση Αγωγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Διεκδίκηση αναδρομικής διαφοράς συνταξίμων αποδοχών αποστράτων λόγω εφαρμογής του ν. 4093/2012 ».

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Αγαπητοί συνάδελφοι, η  Ελληνική Πολιτεία δυστυχώς μέχρι σήμερα  δεν ανταποκρίνεται  στην υποχρέωσή της και δεν συμμορφώνεται με το σκεπτικό και διατακτικό των υπ’ αριθ. 2191-2196/2014 αποφάσεων της Ολομελείας του Σ.τ.Ε., με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των συνταξίμων αποδοχών  μας αλλά και των αποδοχών των εν ενεργεία συναδέλφων μας,  από 1-8-2012 έως σήμερα, γεγονός που δημιουργεί  επιπλέον τον κίνδυνο πλημμελούς συμμόρφωσης, με την θέσπιση ενός νέου μισθολογίου  και  μη απόδοσης των οφειλομένων, κατ ‘ εφαρμογή μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης.

 Όσοι συνάδελφοι, επομένως, επιθυμούν να προσφύγουν δικαστικά, για να εξαντλήσουν τους νομικούς τρόπους της κατά το δυνατόν,  κατοχύρωσης των αξιώσεών τους, η σχετική διεκδίκηση μπορεί, κατά την κρίση τους, να ανατεθεί σε κάποιο δικηγορικό γραφείο .

 1.Τι διεκδικείται και με βάση ποια διαδικασία.

 Αντικείμενο διεκδίκησης είναι για κάθε συνάδελφο  η διαφορά μεταξύ των συνταξίμων αποδοχών που ελήφθησαν και των αποδοχών που ίσχυαν στις 31-7-2012 δηλαδή πριν την εφαρμογή του ν. 4093/2012.Η διεκδίκηση αφορά στο διάστημα από 1-8-2012 έως την κατάθεση της αγωγής.

Η αγωγή ασκείται, καταρχήν, ενώπιον του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιτρέπεται η σώρευση ανά δικόγραφο έως και πενήντα(50) εναγόντων.

2. Κίνδυνος παραγραφής- Χρόνος κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών.

 Επί του παρόντος τουλάχιστον, ως σας έχουμε ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας μας, δεν τίθεται  ζήτημα παραγραφής. Ο χρόνος κατάθεσης των αγωγών όμως, κατά τα ανωτέρω, μπορεί να επηρεάσει την τελική έκβασή τους. Δεδομένης και της δυσχέρειας του υπολογισμού των αναδρομικών, το ύψος των οποίων διαφέρει ανά ενάγοντα, οι αγωγές θα  πρέπει να συγκεντρωθούν από τους κατά τόπον Συνδέσμους- Ενώσεις  Αποστράτων  και να κατατεθούν σταδιακά, το συντομότερο δυνατό έως τέλος του χρόνου το αργότερο.  Εκ παραλλήλου, θα εξαντληθεί κάθε δικονομική δυνατότητα για επίσπευση του χρόνου εκδίκασης των αγωγών, μέσω του νέου θεσμού της πρότυπης δίκης.

Επειδή  δεν είναι ακόμη  ξεκάθαρη η στάση της ηττηθείσας στην ακυρωτική δίκη Ελληνικής Πολιτείας και δεν γνωρίζουμε αν και σε ποιο μέτρο θα αποδώσει  σε όλους εμάς  το σύνολο των οφειλομένων, εξ αυτού δε του λόγου γεννάται η ανάγκη της κατά το δυνατόν εξασφάλισης των απαιτήσεών μας , μέσω της άσκησης αγωγής. Η διαφορά έγκειται στο  ότι θετική απόφαση επί της αγωγής αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του Δημοσίου, το οποίο θα πρέπει πλέον να συμμορφωθεί, υπό την απειλή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

  Επιπλέον ακόμη  αν και ότι αποδοθεί κάτι από τα  αναδρομικά, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, θα αφορά σε όλους, ενώ τυχόν διαφορά που θα κερδηθεί δικαστικά θα αφορά μόνο όσους προσφύγουν (και, καταρχήν, θα συνοδεύεται και από τόκους επιδικίας που είναι 6%, αλλά και διεκδίκηση αποζημίωσης, λόγω ηθικής βλάβης τουλάχιστον 3.000?, δι’ έκαστον εκ των εναγόντων ).

Προφανώς, αν η Πολιτεία αποδώσει το σύνολο των οφειλομένων μέχρι την εκδίκαση της αγωγής, αυτή θα χάσει το αντικείμενό της. Αυτό θα το σταθμίσει  όμως  ο καθένας ατομικά.

 Η κατάσταση είναι δυστυχώς θεσμικά πρωτοφανής και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Πιθανολογείται, πάντως, ότι, σε συνδυασμό και με τις ενέργειες όλων των Ομοσπονδιών, εν ενεργεία και εν αποστρατεία  όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των προσφευγόντων- εναγόντων , τόσο μεγαλύτερη πίεση θα ασκηθεί και για συντομότερη και πιο κοντά στο δεδικασμένο του Σ.τ.Ε. νομοθετική λύση.-

  Ο Νομικός Σύμβουλος και Ειδικός Γραμματέας της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας

Δικηγόρος  Αθηνών  (ΑΜ:35527 Δ.Σ.Α. )