Γνωρίζεται ότι δημοσιεύτηκε  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Ν. 4151/2013 ( Φ.Ε.Κ. τ.Α- 103/29-4-2013 ) που αφορά <<  Ρυθμίσεις για την τακτοποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών , δημοσιονομικών , διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών >> για την ενημέρωσή σας .

Περιληπτικά  με δύο λόγια τα άρθρα που μας ενδιαφέρουν :

 ·         ΆΡΘΡΟ 1 . ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 ·        ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ των άρθρων 14 και 66 του Π.Δ. 169/2007

             ….. Η πράξη κανονισμού Σύνταξης υπόκειται σε έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου :

   Α)  από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης και

 Β) χωρίς περιορισμό από προθεσμία, από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και δειγματοληπτικών Ελέγχων ….

 ·    ΑΡΘΡΟ  4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΠΑΡ.10.α.  Ο υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμοδίας ….