(Άρθρο Αντ/γου ε.α. κ. Νικολάου Σουπιώνη μέλους του Συνδέσμου μας).

Το ΙΙ τμήμα του Ελ. Σ. με την υπ’ αρ΄ 930/2019 Απόφασή του προς την Ολομέλεια του Ελ. Σ., εξετάζοντας τη συνταγματικότητα των διατάξεων επιβολής της ΕΑΣ, αποφαίνεται παράλληλα επί δύο σημαντικών ζητημάτων και τα οποία κατά βάση συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους, ήτοι,
α. Την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ως αντικείμενης με τις διατάξεις του Συντάγματος και των γενικά παραδεκτών Αρχών του Δικαίου και,
β. Την αντισυνταγματικότητα του ν. 4387/2016, καθόσον η υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και στρατιωτικών σε Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) δεν συνάδει με τους συνταγματικούς κανόνες.
Έτσι σύμφωνα με την Απόφαση,
i. το Σύνταγμα, καθορίζει σε αντιδιαστολή με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ότι, τα όργανα του Δημοσίου είναι ενταγμένα σε ειδικό υπηρεσιακό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, σε σχέση με το συστήματα κοινωνικής ασφάλισης,που κατοχυρώνονται, ως κοινωνικό δικαίωμα και αφορά κυρίως κοινωνικοασφαλιστικές παροχές απασχολούμενων με σχέση ιδιωτικού δικαίου και οι οποίες εν πολλοίς αποτελούν προϊόν ελεύθερης ατομικής ή συλλογικής διαπραγμάτευσης, σε αντίθεση με το Δημόσιο που οι εισφορές των εργαζομένων σ’ αυτό καθορίζονται ευθέως βάσει νόμου και συνάδουν με τη θέση που κατείχαν.
Έτσι με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 παραβιάζονται οι συνταγματικές διατάξεις με τις οποίες κατοχυρώνονται οι θεσμικές εγγυήσεις του υπηρεσιακού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος των οργάνων του Δημοσίου, καθόσον επιχειρείται ίδια αντιμετώπιση σε μη ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων,γεγονός που δεν συνάδει κατά το Σύνταγμα λόγω της διακριτής λειτουργίας των καθεστώτων αυτών.
ii. Επέρχεται θεσμική αλλοίωση του υπηρεσιακού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος των οργάνων του Δημοσίου, με την ενσωμάτωσή του στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, προκειμένου να συμβάλει στη βιωσιμότητά του με διάφορες εισφορές, όπως αυτής της ΕΑΣ, οι δε καταβαλλόμενες συντάξεις αποσυνδέονται αυτόματα με τις αποδοχές ενεργείας, με την κατάργηση των σχετικών διατάξεων του συνταξιοδοτικού κώδικα, άρθρο 14 παρ. 3β ν.4387/2016, άρθρα 9 & 34 π.δ. 169/2007.
iii. Η επιβολή της ΕΑΣ στους συνταξιούχους του Δημοσίου ΔΕΝ επιφέρει καμία ωφέλεια, ως προς αυτούς, καθόσον η εισφορά αυτή έχει ως σκοπό να καλύπτει τα ελλείμματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τα οποία βάσει των διατάξεων του Συντάγματος, ουδόλως συνδέονται με το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών.
iv. Κρίθηκε με την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση Ολομέλειας Ελ. Σ. και εξακολουθεί να κρίνεται αντισυνταγματική η επιβολή της ΕΑΣ, καθότι βασικά αντίκειται στην αρχή της ισότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη κ.λ.π., η δε διοχέτευση των εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και από 1.1.2019 στον ΑΚΑΓΕ δεν έχει καμία διασύνδεση με το ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα των οργάνων του Δημοσίου, με συνέπεια να μην προκύπτει έστω και έμμεσα όφελος για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.
Με βάση τα δεδομένα αυτά οφείλει η Πολιτεία άμεσα να αναθεωρήσει το συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν. 4387/2016 και των μετέπειτα διατάξεων, ως προς την ΕΑΣ, άρθρο 27 ν.4585/2018. Τυχόν δε αναζήτηση παρακρατηθέντων ποσών προκρίνεται κυρίως μέσω δικαστικών διεκδικήσεων.