Αναστολή της εξέτασης των ενστάσεων-προσφυγών που αφορούν τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στο εφάπαξ βοήθημα του Τ.Π.Δ.Υ.

 Το Δ.Σ. με την υπ’αρ. 16/30-4-2014 συνεδρίαση, ύστερα από διαλογική συζήτηση και με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικής Επιτρόπου, αφού έλαβε υπόψη του  την Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου καθώς και τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου,  αποφασίζει ομόφωνα την αναστολή της εξέτασης των ενστάσεων- προσφυγών  που αφορούν τις μειώσεις που επιβλήθηκαν  στο εφάπαξ βοήθημα  με τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 2 του Ν. 4024/2011 και του  αρ. 631 υποπ. ΙΑ 5 του Ν. 4093/2012, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί   πιλοτικής δίκης, στην οποία θα λυθούν τα θέματα που προβάλλονται δια των ενστάσεων.