Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών

         Μενάνδρου 54 Αθήνα Τ.Κ. 10431

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(Αφορά τα Μέλη του Συνδέσμου)

 Πολιτική Απορρήτου

(Προστασία των Μελών του Συνδέσμου ως φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)

 

Γνωρίζεται ότι ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» εφαρμόζεται από 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

 Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών (παρακάτω Σύνδεσμος) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου δεσμεύεται για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού της ΕΕ ώστε να προστατεύεται απόλυτα η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων Μελών του λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό κάθε μέτρο προστασίας τους.

Για το λόγο αυτό προέβει άμεσα στην κατάρτιση Πολιτικής Απορρήτου και εφαρμόζει αυτή από 25 Μαΐου 2018.

Αυτή η πολιτική ορίζει όλα τα προσωπικά δεδομένα που ο Σύνδεσμος συλλέγει με την εγγραφή των Μελών του ή τη δήλωση μεταβολών στοιχείων τους ή των υπευθύνων δηλώσεων για την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής τους και επεξεργάζεται λόγω της σχέσης του με αυτά, ως ισότιμα ενεργά Μέλη του, μέσω χρήσης ιστότοπου και των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα ή άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του.

Το κείμενο Πολιτικής Απορρήτου αναρτάται προς γνωστοποίηση επίσημα στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Συνδέσμου (Γραφεία Μενάνδρου 54 Αθήνα)  αφορά όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, απευθύνεται σε αυτά και ενημερώνει αυτά για την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τους.

Τα Μέλη του Συνδέσμου σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση της ενημέρωσης όλων των ανακοινώσεων του Συνδικαλιστικού τους φορέα.

Παρακαλούνται τα Μέλη να λάβουν γνώση του παρόντος καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου του Συνδέσμου και σε περίπτωση βούλησης απόσυρσης της συναίνεσης επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων  που λήφθηκαν ή λαμβάνονται κατά την Αίτηση Εγγραφής τους να ενημερώσουν άμεσα τον υπεύθυνο για το σκοπό αυτό (Γραφεία Συνδέσμου ή μέσω άλλου τρόπου επικοινωνίας επιλογής τους).

Αθήνα 29 Μαΐου 2018

Απόφαση 229/5  29.05.2018 Δ.Σ. ΣΑΠΑΣΑ