Αγαπητοί συνάδελφοι/ Κύριοι

  1.  Mε την υπ’ αρ.  1127/2016 απόφασή του το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις τις παρ. 3 του άρθρου 86 ν. 4307/2014, καθόσον νομοθέτης δεν επανάφερε πλήρως, αλλά κατά το ήμισυ (50%) τους μισθολογικούς συντελεστές των στρατιωτικών  που ίσχυαν προ της εφαρμογής  του ν. 4093/2012, δηλαδή πριν από την 1.8.2012. Σημειωτέο ότι, η διάταξη της  παρ. 3 αφορά την αναδρομική εφαρμογή του ν. 4307/2014, με την κατά μήνα  καταβολή των αναδρομικών ποσών, για την περίοδο από 1.8. 2012 έως 31.12.2014.
  2.  Ως προς το θέμα αυτό έχουμε ενημερώσει  ότι, όσοι άσκησαν ένδικα μέσα (έφεση ή αγωγή) κατά των διατάξεων του ν. 4093/2012 δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια δικαστική ενέργεια.
  3.  Όσοι όμως δεν άσκησαν έφεση ή αγωγή δύνανται και τώρα να ασκήσουν αγωγή κατά των διατάξεων του ν. 4307/2014, για την επιστροφή για αυτούς του ήμισυ της διαφοράς των μισθολογικών συντελεστών. Για το διάστημα από 1.8.2012 έως 15-11-2014 ενδεχομένως να τεθεί θέμα παραγραφής (για όλο ή μέρους της περιόδου) διότι δεν είχαν ασκήσει έφεση ή αγωγή με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ωστόσο η αγωγή τους θα ισχύει κανονικά για το χρονικό διάστημα από 16-11-2014 και εφεξής.

           Τα δικαστικά έξοδα για την  κατάθεση και συζήτηση της αγωγής έως τον πρώτο βαθμό διαδικασίας, για έκαστο των ενδιαφερομένων ανέρχονται στο ποσό των 25 €. 

       4.  Με την ίδια απόφαση υπ’ αρ. 1127/2016 του το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματικές και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 86 ν. 4307/2014, διότι το νέο μισθολόγιο των στρατιωτικών που θεσπίζεται με τις διατάξεις αυτές πάσχει από τα ίδια ελαττώματα που κατέστησαν αντισυνταγματικό τον ν. 4093/2012. Η  διάταξη της παρ. 2 αφορά την περίοδο από 15.11.2014, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4307/14, και εφεξής.

Για την περίοδο αυτή (από 15.11.2014) είναι σφόδρα πιθανόν ν’ απαιτηθεί ν’ ασκήσουν αγωγή και  όσοι έχουν ήδη ασκήσει έφεση ή αγωγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γιατί το ΣτΕ, με την παραπάνω απόφαση προβαίνει σε διαχωρισμό του  θέματος, με βάση το χρονικό διάστημα πριν την ψήφιση του ν. 4307/2014 και μετά, κρίνοντάς το, στην κάθε περίπτωση, ως άλλο μεταξύ τους νομικό ζήτημα.

Ειδικώς  όμως για όσους  και μόνο  έχουν ασκήσει Έφεση, συνίσταται προς το  παρόν να μην προβούν σε κάποια δικαστική ενέργεια, καθόσον οι διαδικασίες διοικητικές – δικαστικές (Περί συμμόρφωσης της Διοίκησης –Γ.Λ.Κ. – στην απόφαση του Ελ. Σ.) βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Μόλις ξεκαθαριστεί το ζήτημα εάν και για ποιο χρονικό διάστημα θα συμμορφωθεί η Διοίκηση με την απόφαση της Ολομέλειας του Ελ. Σ., θα σας ενημερώσουμε για τις δέουσες ενέργειες και μάλιστα εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος παραγραφής των αξιώσεων.

  Κατόπιν τούτου όποιος επιθυμεί ν’ ασκήσει νέα αγωγή, η οποία θα καλύπτει το το χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του ν. 4307/2014 και εφεξής,  να μας το γνωρίσει το ταχύτερο

                                                       Αθήνα,   27   Οκτωβρίου 2016

Με εκτίμηση

 

Δημήτριος Δημητρίου Νικόλαος Σουπιώνης
Δικηγόρος Διαμεσολαβητής Αντιστράτηγος ε.α.
τηλ. 210 – 8230334 τηλ. 6930962144