Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ : « Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν. 4575/2018 σε διοικητικά αποκατασταθέντες Αστυνομικούς».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 2/91726/ΔΕΠ/2018 από 07-01-2019 έγγραφο Γ.Λ.Κ..

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, γνωρίζεται ότι σε τιθέμενο σχετικό ερώτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περιήλθε στην Υπηρεσία μας το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, με το οποίο διευκρινίστηκε ότι τα διοικητικώς αποκατασταθέντα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία επαναφέρθηκαν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 01-08-2012 έως 31-12-2016, δικαιούνται καταβολή του εν θέματι εφάπαξ χρηματικού ποσού, καθόσον λογίζονται κατά πλάσμα δικαίου ως επιστρέφοντες στην ενέργεια ex tunc. Η εν λόγω καταβολή θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της αρμόδιας για την εκκαθάριση αποδοχών Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.2/88411/ΔΕΠ/4.12.2018 Κ.Υ.Α..

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω εφάπαξ χρηματικό ποσό θα πρέπει να συμψηφιστεί με το τυχόν καταβληθέν στα στελέχη αυτά (ως συνταξιούχοι) όμοιο του αρθ.15 του Ν.4575/2018 και της εξουσιοδοτικής Κ.Υ.Α., κατά το
μέρος που τα εν λόγω ποσά αναφέρονται στα ίδια χρονικά διαστήματα.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ως άνω συμψηφισμός, θα πρέπει να ζητηθούν βεβαιώσεις από τον Ε.Φ.Κ.Α. (Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα – τμήμα Γ΄) σχετικά με την καταβολή ή μη του εφάπαξ χρηματικού ποσού του αρθ.15 του Ν.4575/2018, ανά δικαιούχο (στη βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται, πέραν του δικαιούμενου {μικτού και καταβληθέντος } ποσού, και το ακριβές χρονικό διάστημα που αυτό αφορά).

Υπεύθυνη Τμήμα Μισθολογίου/Α.Ε.Α.
ΤΣΙΑΜΙΤΑ Παναγιώτα / Αστυνόμος Β’

Η αίτηση κατατίθεται Κάνιγγος 29 Αθήνα Τ.Κ. 106 82

Για την Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης προς το Ε.Φ.Κ.Α. πατήστε εδώ ===> AITHSH EFKA