ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας, Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

Η Ακαδημία Αθηνών είναι πνευματικό Ίδρυμα, με στόχο την καλλιέργεια και την προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των καλών τεχνών, την επιστημονική έρευνα και μελέτη.

Λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γενικός και κύριος σκοπός της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο, είναι η καλλιέργεια και η προσαρμογή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των καλών τεχνών και η επικοινωνία του Ιδρύματος και των ακαδημαϊκών με τις άλλες ακαδημίες ή τους ομογενείς τους, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με αυτούς.

Στους σκοπούς της Ακαδημίας, είναι επίσης, η επιστημονική έρευνα και μελέτη στους τομείς, Γεωργία, Βιομηχανία, Ναυτιλία, Εθνική οικονομία, καθώς και η έκδοση γνωμοδοτήσεων, προτάσεων, αποφάσεων, κρίσεων για τη διαφώτιση και καθοδήγηση κρατικών οργάνων και αρχών.

Στο πλαίσιο του σκοπού της Ακαδημίας Αθηνών, προβαίνει δια των μελών της σε επιστημονικές ανακοινώσεις, και συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, πραγματοποιεί εκδόσεις, χορηγεί υποτροφίες απονέμει βραβεία.

Πολλές φορές η Ακαδημία Αθηνών, με τις γνωμοδοτήσεις και τις προτάσεις της, έχει προσφέρει υπηρεσία στο κράτος, κυρίως για εθνικά ζητήματα και για ζητήματα παιδείας και οικονομικής πολιτικής.

Σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών λειτουργούν 14 Ερευνητικά Κέντρα και 5 Γραφεία Ερευνών με εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, καθώς και η κεντρική βιβλιοθήκη “Ιωάννης Συκουτρής”.

Η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, “Ιωάννης Συκουτρής”, ιδρύθηκε το 1926 .

Αποτελείται από την κεντρική Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών και παραρτήματα που στεγάζονται, στα κέντρα Ερεύνης της.

Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τις ανάγκες των ερευνητών του Ιδρύματος.

Είναι ανοιχτή όμως και στο ευρύτερο κοινό.

Από το 2002 υπό την εποπτεία της Ακαδημίας Αθηνών, λειτουργεί το ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών.

Το νεοκλασικό Μέγαρο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο στεγάζει την Ακαδημία Αθηνών, χτίστηκε αρκετές δεκαετίες πριν από την ίδρυση της ίδιας Ακαδημίας.

Η ιστορία του κτηρίου αρχίζει, με μεγάλη δωρεά του Σίμωνα Σίνα το 1856, με σκοπό την ανέγερση κτηρίου στο οποίο θα στεγαζόταν Ακαδημία.

Ο θεμέλιος λίθος του Μεγάρου τέθηκε το 1859 σε λαμπρή τελετή, στην οποία παρέστη κι εκφώνησε λόγο ο βασιλιάς Όθων.

Τα μέλη της Ακαδημίας, είναι τακτικά επίτιμα, πρόσεδρα, ξένοι εταίροι και αντεπιστέλλοντα.

Το Προεδρείο της Ακαδημίας αποτελείται, από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα επί των πρακτικών, και τον Γραμματέα επί των Δημοσιευμάτων.

Πρόεδρος της Ακαδημίας γίνεται αυτοδικαίως, ο Αντιπρόεδρος του προηγούμενου έτους.

Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας κατά την πρώτη συνεδρία της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου κάθε έτους με μυστική ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, οι δύο Γραμματείς και οι τρεις Πρόεδροι των Τάξεων συγκροτούν την Σύγκλητο, η οποία έχει αρμοδιότητα σε όλα τα διοικητικά και τα οικονομικά ζητήματα της Ακαδημίας.

Το έτος 2023 ανέλαβε πρόεδρος ο Μιχαήλ Σταθόπουλος και Αντιπρόεδρος ο Σταμάτιος Κιρμιζής.

Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών, είναι ετήσιος θεσμός.

Κάθε χρόνο η Ακαδημία βραβεύει λογοτέχνες, οργανισμούς αλλά και ανθρώπους που ανδραγάθησαν.

Τα βραβεία δίνονται για τις κατηγορίες :

* Τάξη των Θετικών Επιστημών, (Περιλαμβάνει τις Μαθηματικές, Φυσικές, Φυσικοϊστορικές, Εφαρμοσμένες Θετικές και τις ιατρικές Επιστήμες).

* Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών, (περιλαμβάνει τη Φιλολογία, τα Γράμματα, την ιστορία, τις καλές τέχνες και την Αρχαιολογία).

* Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, (περιλαμβάνει τη Θεολογία, τη Φιλοσοφία, τη Νομική, τις Πολιτικές, Οικονομικέ και Κοινωνικές Επιστήμες)

* Ίδρυμα Πέτρου Χάρη

* Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη.

Σε κάθε μία από τις κατηγορίες δίνονται αρκετά βραβεία αθλοθετούμενα από προσωπικότητες και εταιρείες και την Ακαδημία Αθηνών.

Πηγή : El.m.wikipedia.org .-ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ.

Με εκτίμηση

Δημήτριος Μητρόπουλος