Αίτηση αναστολής Καταλογιστικής Πράξης

         Υπόδειγμα 38                                                                         

                         Ε Ν Ω Π Ι ΟΝ                                  
ΤΟΥ Α΄ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
{(Αρθρ. 7 παρ.5 του Π.Δ.774/1980 (Α-189), όπως  αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθ.68 παρ.9 του  Ν.4055/2012(Α-51)]}                                                           Οδός Χρ. Βουρνάζου αριθ.4 &Τσόχα τ.κ.10168-ΑΘΗΝΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ

 Α.Μ.Σ:( …………………… )…………………………………|του……………

……………………Ελληνικής Αστυνομίας ε.α

Κατοίκου  ………………… – Οδός  …………………   αριθ. …….

Τ.Κ. ………..- Τηλ:  …………………….

 

Κ Α Τ Α

Του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών (Ν.Σ.Κ.), που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Οδός Ακαδημίας αριθ. 68.

 

ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Της υπ’ αριθ. …………..  από ……………….ΚαταλογιστικήςΠράξηςτου Διευθυντήτης 44ης Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και

Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης Πράξης ή Παράλειψης της Διοίκησης (Γ.Λ.Κ.), με τα αυτά αποτελέσματα.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Είμαι απόστρατος-συνταξιούχος ……………………. της Ελληνικής Αστυνομίας και αποστρατεύτηκα-συνταξιοδοτήθηκα το έτος……. ’’ως ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία μου’’, σύμφωνα με τις ισχύουσες τότε συνταξιοδοτικές διατάξεις ,οι οποίες κωδικοποιήθηκαν στη συνέχεια σε ενιαίο κείμενο με το Π.Δ.169/2007(Α-210)    ’’ Περί Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων’’.

 Λάμβανα μέχρι την 30η Ιουνίου 2013, τις συνταξιοδοτικές μηνιαίες αποδοχές του μεθεπόμενου βαθμού της ισχύουσας στρατιωτικής-αστυνομικής ιεραρχίας, ήτοι δηλαδή του μισθολογικού βαθμού του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στον συνταξιοδοτικό μου φάκελο στοιχεία και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 και 9 του Ν.2838/2000(Α-179), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 2 και 9 του Ν.3016/200(Α-110) και ίσχυαν για τα ενεργά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και της υπ αριθ. …………………..από …………………τροποποιητικής συνταξιοδοτικής πράξης του Διευθυντήτης 44ης-46ης Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

Την ως άνω dejureσυνταξιοδοτική μου κατάσταση, ήλθε απρόσμενα και αδόκητα μεσούντος τους θέρους του φθίνοντος έτους, να διαταράξει επί τα Χείρων, η υπ αριθ. …………………. από………………. νέα τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη  του αυτού ως άνω Διευθυντή, της 44ης Διεύθυνσης, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία ακύρωνε την ως άνω  προαναφερθείσα συνταξιοδοτική πράξη του και