Άσκηση ομαδικών  αγωγών για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων(ΕΑΣ)

 Ενημερωτικό διαμεσολαβητών (Δικηγορικό Γραφείο)  κ.κ. Δημητρίου Δημήτρη,  Σουπιώνη Νικολάου

Γνωρίζεται ότι :

Ύστερα, από την ενδελεχή μελέτη της νομολογίας Ελ.Σ., της νομοθεσίας, της εξέτασης των κανόνων παραγραφής, της γραπτής όχλησης της Επιτροπής Συμμόρφωσης & των Αποφάσεων Επιτροπής Συμμόρφωσης του Ελ.Σ. και  Νομικής Υπηρεσίας ΕΦΚΑ,  στοιχειοθετείται επαρκώς η κατάθεση ομαδικών αγωγών για την ΕΑΣ, για όσους συνταξιούχους έχουν υποβάλει ΕΝΣΤΑΣΗ στο Ελ. Σ., μέσω ΓΛΚ και έχει εκδοθεί Πράξη ή Απόφαση του 5ου Τμήματος Ελ.Σ. ή ακόμη εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης.

Κατόπιν τούτου σας ενημερώνουμε ότι :          

  1. Σύμφωνα με άρθρο 11 ν.3865/2010 θεσπίσθηκε στις συντάξιμες αποδοχές από 1.400,00 και άνω η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία με αποφάσεις του Ελ.Σ κρίθηκε ως αντισυνταγματική από τη θέσπισή της έως το Δεκέμβριο του έτους 2018. Για δε το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 δεν υφίσταται συνταγματικό κώλυμα καθόσον οι κρατήσεις αυτές χρηματοδοτούν το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
  2. Οι θιγόμενοι από τη διάταξη αυτή κατέφυγαν με Ένσταση τους στο Ελ. Σ., το οποίο με ατομικές Πράξεις  έκρινε τις ενστάσεις θετικά πλην όμως, είτε ο ΕΦΚΑ είτε ακόμη και το 5ο Τμήμα του Ελ. Σ, με Διοικητική Πράξη ή με Απόφαση, καταχρηστικά επέστρεψαν μόνο το μήνα Αύγουστο 2010, για όσους ήταν τότε συνταξιούχοι. Στους ανωτέρω θιγόμενους συμπεριλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει ένσταση  και εκκρεμεί η συζήτησή της, καθόσον δεν προβλέπεται να υπάρξει κάτι το διαφορετικό, απεναντίας μόνο χρονική καθυστέρηση θα υπάρξει γι’ αυτούς, εφόσον θελήσουν στη συνέχεια να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης.  Μετά την εξέλιξη αυτή, ορισμένοι απόστρατοι  συνταξιούχοι  προσέφυγαν στην Επιτροπή συμμόρφωσης του Ελ. Σ., η οποία αποφάνθηκε ότι, η συνταξιοδοτική Διοίκηση ΕΦΚΑ, οφείλει να επιστρέψει τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί, διαφορετικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αγωγής αποζημίωσης.
  3. Έτσι με βάση το ιστορικό αυτό εδραία παρέχεται  η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής στο Ελ. Σ. με αγωγές αποζημίωσης, κατά ομάδες ως ακολούθως :
  • 1η Ομάδα : Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν οριστικά έως τον Αύγουστο 2010.
  • 2η Ομάδα : Όσοι μεν είχαν συνταξιοδοτηθεί τον Αύγουστο 2010, πλην όμως δεν είχαν διαγραφεί οριστικά, λόγω τρέχοντος χρόνου συνταξιοδοτικής αποκατάστασης.
  • 3η Ομάδα : Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον Αύγουστο 2010.
  1. Η συμμετοχή εκάστου συνταξιούχου στις ομαδικές αυτές αγωγές, ανέρχεται στο ποσό των 100, με την προϋπόθεση όμως ότι, θα υπάρξει ενδιαφέρον για συμμετοχή, συνολικά τουλάχιστον 100 συνταξιούχων. Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα (Εξουσιοδότηση-Συμφωνητικό) για συμπλήρωση και υπογραφή. Υπόψη στην εξουσιοδότηση είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.

Επίσης μαζί με τα έντυπα θα πρέπει να μας αποσταλούν και τα σημειώματα αποδοχών κύριας σύνταξης  όλων των μηνών από το χρόνο καταβολής της Εισφοράς ή από τον επόμενο μήνα  της Ένστασης, μέχρι και το Δεκέμβριο 2018. Δηλαδή, εάν ο συμμετέχων τον Αύγουστο του 2010  ήταν ήδη  συνταξιούχος και με την Ένστασή του, ζητά την επιστροφή των ποσών εξ αρχής θα εκτυπώσει και θα  μας δώσει όλα τα σημειώματα από το μήνα Σεπτέμβριο 2010 έως  και το Δεκέμβριο 2018 διαφορετικά, εάν έγινε συνταξιούχος σε μεταγενέστερο χρόνο,  από το χρόνο υποβολής της Ένστασης ή από το χρόνο που υπήρξε η σχετική παρακράτηση, εφόσον στην Ένστασή τους ζητούσαν την επιστροφή από το χρόνο αυτό, έως  και το Δεκέμβριο 2018.

Επίσης όσοι  έχουν χρόνο διοικητικής αποκατάστασης θα αποστείλουν τα σημειώματα αποδοχών μετά την οριστική νέα τους διαγραφή, και εφόσον φυσικά με την Ένστασή τους ζητούν από το χρόνο διαγραφής, καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα της οριστικής του διαγραφής.

           ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ : Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν  στις αγωγές  να μας  το  γνωστοποιήσουν,  μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2024.

           Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ως προς τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές και την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων  μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 210 8230334 και 6930962144, είτε στο γραφείο του Συνδέσμου μας  τηλ. 2105228035 (κ. Ιωάννης Γιαννούλης)

 

Δημήτριος Δημητρίου                                                     Νικόλαος Σουπιώνης

Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής                                    Αντιστράτηγος ε.α. – Νομικός

Λ. Αλεξάνδρας 142, Τ.Κ. 11471 Αθήνα                          Τηλ.  6930962144

Τηλ.  2108230334

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 2024- αγωγή αποζημίωσης για ΕΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ