Αναρτούμε το email που λάβαμε από τον Αντιστράτηγο ε.α  κ. ΣΟΥΠΙΩΝΗ Νικόλαο για να λάβετε γνώση.

Αγαπητοί συνάδελφοι /Κύριοι

Με την υπ’ αρ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, όπως έχετε  ενημερωθεί  κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 6 ν. 4051/2012, με τις οποίες μειώθηκαν   σε ποσοστό 12% οι  κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 € , καθώς  και του άρθρου Πρώτου ν. 4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν εκ νέου σε ποσοστά από 5% έως και 20% οι από οποιαδήποτε πηγή και από οποιαδήποτε αιτία οι συντάξεις που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1000 €, ως και η κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα. Σημειωτέον οι μειώσεις αυτές εμφαίνονται στα μηνιαία σημειώματα αποδοχών στο πάνω αριστερό μέρος και στις περισσότερες των περιπτώσεων ανέρχονται μηνιαία από 250 έως  400, για έκαστο των συνταξιούχων.

Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής και την εξάντληση από μέρους μας όλων των  διοικητικών και λοιπών  διαδικασιών μεταξύ αυτών και  την καταφυγή μας στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν εναπομένει άλλη δυνατότητα, παρά η άσκηση αγωγής, καθόσον το Στ Ε με την υπ’ αρ. 14/26.2.2016 απόφασή του, μας παράπεμψε  στο Ελεγκτικό Συνέδριο,  ως αρμόδιο   κατά το άρθρο 98 παρ. 1 εδ. στ’ του  Συντάγματος  Δικαστήριο, για την εκδίκαση των συνταξιοδοτικών διαφορών συνταξιούχων στρατιωτικών.

Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι, με την ως άνω  υπ’ αρ. 2287/2015  απόφαση, ως χρόνος επέλευσης της αντισυνταγματικότητας των εν λόγω διατάξεων, ορίζεται    η ημερομηνία  δημοσίευσης της  (10.6.2015),  με συνέπεια   με  την άσκηση της  αγωγής να επιδιώκεται η   αναζήτηση των παρακρατηθέντων από τον Ιούνιο του έτους 2015 ποσών, μεταξύ των οποίων και τα επίδομα Χριστουγέννων,  και  η  παύση των σχετικών παρακρατήσεων.

Τα έξοδα για την άσκηση της αγωγής, για κάθε  ενδιαφερόμενο ανέρχονται στο ποσό των 20 €.

Επίσης,  επί  του ποσού που θα επιδικασθεί, θα συμφωνηθεί παρακράτηση  ποσοστού 8%  πλέον Φ.Π.Α., για δικηγορική αμοιβή. Σε περίπτωση εξωδικαστικής επίλυσης το ποσοστό ανέρχεται στο 5%.

Παρακαλώ γνωρίσατέ  μας στοιχεία ( ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο , συνταξιοδοτικό βαθμό και αποστρατείας, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και τηλ. επικοινωνίας) των  επιθυμούντων ν’ ασκήσουν αγωγή,  το συντομότερο δυνατό.

 Αθήνα, 6 Απριλίου  2016

Με εκτίμηση

                   Δημητρίου Δημήτριος                 Νικόλαος Σουπιώνης

Δικηγόρος  – Διαμεσολαβητής         Αντιστράτηγος   ε.α. ΕΛ.ΑΣ

                                                τηλ. 6930962144